Loading...

Дела против държавата и община за вреди

Дела против държавата и община за вреди

Дела против държавата и община за вреди – защита на конституционните права на гражданите от неправомерни посегателства от адвокат Славяна Илиева.

Дела против държавата и община за вреди – Кой може да потърси защита?

Всяко увредено лице може да потърси обезщетение от съответния държавен или общински орган, отговорен за незаконосъобразното действие или бездействие, вследствие на което е претърпяло вреди. Нужно е да отбележим, че обезщетение се дължи независимо дали претърпените негативните последици са имуществени или неимуществени. Ищец може да бъде увреденият гражданин или неговите наследници, като за неимуществени вреди правото да се търси отговорност се наследява, само когато искът е предявен пред съда от самия увреден.

За да се заведат дела против държавата и общината за вреди е необходимо да се докаже, че настъпилите вреди са пряка и непосредствена последица от неправомерно поведение на лице, натоварено от държавата или общината с изпълнението на определена работа. Вината на тези лица се предполага до доказване на противното. Освен това, в случай че се докаже, че за изпълнението на конкретната работа е отговорен съответен държавен орган или община, то не е необходимо да се установява и кое е конкретното лице, на което тя е възложена.

Видове вреди

Съгласно чл. 1 ал. 1/ ЗОДОВ Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, както и за вредите, причинени от действието на отменени като незаконосъобразни или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове.

Вреди от незаконосъобразен административен акт:

Когато се претендират вреди от незаконосъобразен административен акт, искът се предявява след отмяната на административния акт по административен или съдебен ред. Но отговорността може да се реализира не само когато актът е отменен, но и когато административният акт е оттеглен от органа, който го е издал. Искът може да се съедини с иск за оспорване на административния акт и така веднага след отмяната на акта да се разгледа иска за обезщетяване на вредите.

Вреди от незаконосъобразни действия или бездействия:

Когато се претендират вреди от незаконосъобразни действия или бездействия на държавата или общините липсва условие за предварителното им обявяване за такива. Искът може да се предяви направо, а в производството съдът преюдициално се произнася и относно законосъобразността на съответните действия или бездействия.

Как да осъдим държавата или общината за причинените вреди?

Адвокат Славяна Илиева оказва правна помощ на граждани, претърпели вреди от незаконосъобразна дейност на държавните органи и длъжностни лица. Свържете се с адвокат Илиева Разград на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Обжалване на наказателно постановление
Изпълнително право