Loading...

Обслужване на фирми

Правно обслужване на фирми – Адвокат търговско право Разград

Адвокат търговско право Разград – правно обслужване на фирми, обхващащо цялостната търговска дейност на дружествата в търговския оборот; изготвяне на всички необходими документи и подготовка на писмени договори, свързани с търговска дейност.

В своята практика, адвокат Илиева Разград предлага правно обслужване на еднолични търговци, търговски дружества и юридически лица по Закона за кооперациите или  по Закона за юридическите лица с нестопанска цел / фондации, сдружения/ и др.

Адвокат Илиева може да Ви бъде полезна със своя опит като адвокат търговско право Разград в преговори с търговски партньори и в отношенията между с отделни институции и ведомства, при издаване и получаване на лицензи и разрешителни за извършване на дейност. 

Пълното правно обслужване на фирми включва всички услуги, подробно описани в сайта на кантората:

 • изготвяне на книжа по обществени поръчки
 • решаване на казуси с особена сложност
 • писмени устни  консултации
 • сделки с имоти
 • вписване на промени в търговския регистър.

Като адвокат търговско право Разград, адвокат Илиева предоставя на своите клиенти спокойствие и сигурност, при разрешаване на възникналите проблеми от специалист, който познава дейността на фирмата в детайли. Клиентите получават специално внимание, бързо и ефективно  юридическо обслужване. По този начин Вие получавате навременна и компетентна правна помощ на разумни цени.

Адвокат търговско право Разград предлага следното правно обслужване на фирми:

 • Юридически консултации относно избор на подходящата правно-организационна форма за Вашият бизнес – ЕООД, ООД – АД, ЕАД и др.
 • Подготовка на документация относно учредяване и регистрация на местни и чуждестранни търговски дружества и еднолични търговци;
 • Обявяване и публикуване на финансови отчети и легални документи в Търговският регистър към Агенцията по Вписванията;
 • Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми, и търговски организации;
 • Изготвяне на последващи промени в търговски дружества и еднолични търговци;
 • Съставяне на документи относно преобразуване на търговски дружества -вливане, сливане, отделяне и разделяне;
 • Сделки с търговски предприятия -придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;
 • Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
YouTube
LinkedIn
Share