Loading...

Лекарски грешки

Адвокат лекарски грешки Разград

В българското законодателство няма легална дефиниция на понятието „лекарска грешка“. По принцип, с този термин се означава професионални неправилни действия или бездействия от страна на лекар или на друго медицинско лице, и той се различава от „професионална небрежност“, което представлява липса на старание или пропуск да се изпълнят съответните задължения. Адвокат лекарски грешки Разград може да окаже незабавна реакция и търсене на съдебна отговорност от виновните лица, в случай на поставяне на грешна диагноза, забавяне на лечението, получена алергична реакция, опериране на грешен орган, забравяне на чуждо тяло след оперативна процедура, вътреболнични инфекции, смърт на пациент, лекарска небрежност и много други.

Как се доказва лекарска грешка от адвокат лекарски грешки Разград?

Когато търсите съдействието на адвокат лекарски грешки Разград, трябва да знаете, че тежестта на доказване при този тип дела пада изцяло върху ищеца. Вие, в качеството на ищец, трябва да докажете с неопровержими доказателства, че извършеното деяние представлява лекарска грешка. Тъй като по-голямата част от доказателствата в процеса са писмени, и се представят от страна на ответника, често те биват манипулирани. Представянето на документи с невярно съдържание в дела за лекарски грешки не са рядкост.

Основна цел на консултацията с адвокат

Най-важният въпрос, на който трябва да се отговори, е дали реално е допусната лекарска грешка. Не е достатъчно само да се представи наличието на нанесена вреда. Необходимо е да се докаже виновно неправомерно поведение от страна на лекаря или друго медицинско лице. Често в практиката си, лекарите се сблъскват със случаи, при които въпреки че са извършили всички необходими процедури по правилния начин, направили са всичко, което може да направят, пациентът умира. Така имаме наличие на вредоносен резултат, но няма вина. В тези случаи не може да търсим обезщетение.

При нужда от консултация с адвокат лекарски грешки Разград, свържете се с адвокат Илиева на тел.: 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. Адвокат Илиева ще прецени дали е налице възможност за завеждане на иск. Ще се обмислят всички възможни аспекти и стратегии за завеждане на иск, възможност за призоваване на свидетели и представяне на писмени доказателства.