Loading...

Жалби срещу незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител

Жалби срещу незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител

Жалби срещу незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител – ефективно средство за защита както на взискателя, така и на длъжника.

Кои действия на съдебния изпълнител могат да се обжалват от взискателя?

1. отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие;

2. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка на имота по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485 ГПК;

3. спирането, прекратяването и приключването на принудителното изпълнение.

Кои действия на съдебния изпълнител могат да се обжалват от длъжника?

1. постановлението за глоба;

2. насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо;

3. отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението;

4. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка на имота по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485 ГПК;

5. определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл. 470 ГПК, както и в случаите по чл. 486, ал. 2 ГПК;

6. отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение;

7. разноските по изпълнението.

Жалби срещу незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител – обжалване постановление за възлагане на недвижим имот

Когато един недвижим имот е изнесен на публична продан, той се прехвърля в собственост на новия собственик на имота чрез постановление за възлагане. Новият собственик на имота е този участник в търга, който е предложил най-висока сума за недвижимия имот в наддавателното предложение или в последващото явно наддаване за имота. Стъпката за наддаване в търга е точно определена и е равна на задатъка. За да влезе постановлението за възлагане в сила и да породи своето правно действие – прехвърлянето на собствеността върху недвижимия имот – трябва да изтече срок едноседмичен срок за обжалване.

Постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, внесло задатък до последния ден на проданта, и от взискател, участвал като наддавач, без да дължи задатък, както и от длъжника, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. (чл. 435 ал.3/ ГПК)

Жалби срещу незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител – обжалване на действията от трето лице

Трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора или възбраната. (чл. 435 ал.4/ ГПК)

Жалби срещу незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител – обжалване въвод във владение

Въвод във владение на недвижим имот може да се обжалва само от трето лице, което е било във владение на имота преди предявяване на иска, решението по който се изпълнява. Ако пропусне срока за обжалване, третото лице може да предяви владелчески иск. (чл. 435 ал.5/ ГПК)

Ако искате да подадете жалба срещу незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Изготвяне на тръжна документация и съдействие при участие в публични търгове
Оспорване законосъобразността на проведени публични търгове