Loading...

Актове, подлежащи на вписване

В практиката ми на адвокат, съм установила, че нашите сънародници не знаят кои са актове, подлежащи  на вписване. Също така много голям процент от моите клиенти не са наясно пред коя инстанция се извършва вписването на актовете. Ето поради тази причина тук ще се опитам изчерпателно да отговоря на този въпрос.

По принцип цялата необходима информация, може да откриете в Правилник на вписванията, където са описани всички актове, подлежащи на вписване.

  1. Всички актове, с които се осъществява разпоредителна сделка с вещни права – т.е. прехвърля се правото на собственост върху недвижимия имот. Такива сделки могат да бъдат продажба, дарение, замяна, отчуждаване срещу задължение за гледане и издръжка, даване вместо изпълнение. Вписват се всички обстоятелства при учредяване на ограничени вещни права върху недвижим имот. Ограничени вещни права са право на ползване, право на строеж, право на преминаване през имота и други. Вписват се и констативните нотариални актове и актовете за държавна собственост и други, изрично предвидени в закона.
  2. Вписват се и всички актове, по които е постановен отказ за вписване от съдията по вписванията.
  1. Друг вид акт, подлежащ на вписване, са договори, с които се прехвърля наследство; тези за делба на недвижими имоти; съдебно-разпределителни протоколи за такива имоти.
  1. Ако е сключен договор за наем на недвижим имот/ земеделска земя за срок по-дълъг от една година.
  1. Молбите на кредиторите на наследодателя или на заветниците за отделяне на недвижимите имоти от наследодателя.
  1. Спогодбите по спорове относно актове, подлежащи на вписване.
  1. Влезлите в сила съдебни решения, с които се прехвърля правото на собственост върху недвижим имот подлежат на вписване. Също и решенията, с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове, посочени по-горе.
  1. Актове, подлежащи на вписване, са и преписи от обявените завещания с предмет недвижим имот и права върху недвижим имот. Също и всички други актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Какви са изискванията към едно лице, за да извърши сделки, чиито актове са подлежащи на вписване?

За да може едно лице да извърши сделка, чийто акт трябва да бъде вписан в Служба по вписванията, трябва то да е дееспособно. По принцип дееспособни са пълнолетните лица – навършили 18 години. Ако лицето попада във възрастовата категория 14-18 години, тогава то е ограничено дееспособно. Те действат със съгласието на своите родители или попечители. При една сделка за покупко-продажба на недвижим имот например, трябва като страна да се подпише непълнолетното лице и неговия родител/попечител. Т.е. в документа трябва да фигурират и двата подписа. Ако лицето е малолетно, т.е. не е навършило 14 годишна възраст, действа изцяло чрез своите родители.

За да бъде едно лице дееспособно, то трябва да може да формира правнозначима воля във връзка с даден конкретен случай. Лицето трябва да бъде контактно, да разбира свойството и значението на извършеното. Някои психични заболявания изключват изобщо или за неопределено време дееспособността на лицата.

В практиката ми съм се сблъсквала с клиенти, които са неграмотни и не могат да се подписват. В тези случаи неграмотните лица се подписват с пръстов отпечатък на десния си палец, като се подписват и двама свидетели.

Ако документът е подписан от сляп, но грамотен гражданин, също се приподписва от двама свидетели.

Ако искате да запишете час за консултация, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.