Loading...

Дарение на недвижим имот

Какви са спецификите на дарение на недвижим имот? На първо място, дарението е безвъзмезден акт, с който дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарение, и той го приема. Обещанието за дарение не произвежда действие. Също така, дарението, до колкото се отнася до бъдещо имущество, е нищожно. Нищожно е и дарението, когато то или мотивът, единствено поради който то е направено, са противни на закона и добрите нрави, а също когато условията или тежестите са невъзможни.

Форма за извършване на дарение на недвижим имот

Съгласно чл. 18 от ЗЗД договорите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху недвижими имоти трябва да бъдат извършвани по формата на нотариален акт. Възможно е при дарението, дарителят да си запази правото на ползване върху имота.

Страни в производството

Страните в производството по дарение на недвижим имот се наричат дарител и дарен. Дарител може да бъде физическо лице, пълнолетно, дееспособно, непоставено под запрещение. Дарител може да бъде и юридическо лице, като от името на юридическото лице действат лицата, които го представляват по закон. Непълнолетно лице не може да бъде дарител, освен при дарение на встъпилия в брак непълнолетен, което може да бъде извършено само с разрешение на районния съд по постоянен адрес.

Дарен може да бъде физическо лице, юридическо лице и държавата. Държавата никога не може да бъде дарител.

Необходими документи за извършване на дарение

Сделката дарение на недвижим имот се извършва пред нотариус, имащ правомощия за района, в който се намира недвижимия имот, предмет на дарението. Необходимите документи за извършване на дарение са проект на нотариален акт за дарение на недвижим имот, пълномощно (ако сделката се извършва чрез пълномощник), документ, удостоверяващ правото на собственост на дарителя и т.н. Ако дарителят има сключен граждански брак се представя документ от Агенция по вписванията за вписания режим на имуществени отношения между продавача и неговия съпруг/ съпруга. Когато няма вписан режим на имуществени отношение, се прилага законовия режим на общност.

Дарение на наследствен имот

При дарение на наследствен имот се представя удостоверение за наследници на наследодателя, заедно с документ, удостоверяващ правото на собственост на същия.

Дарение на имот в режим на съпружеска имуществена общност

При дарение на недвижим имот в режим на съпружеска имуществена общност се представя и препис от акта за сключен граждански брак

Други документи за извършване на дарение

  1. Скица на имота
  2. Удостоверение за данъчна оценка
  3. Декларация за гражданство и гражданско състояние по образец
  4. Декларация на дарителя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни здравни осигуровки
  5. Банково бордеро за платен местен данък
  6. При прехвърляне на недвижимия имот надареният подава декларация.

За изготвяне на проект за нотариален акт за дарение на недвижим имот, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.