Loading...

Издръжка между бивши съпрузи

Иск за издръжка между бивши съпрузи може да бъде подаден само от невиновния за развода съпруг, като издръжка се дължи най-много до три години след прекратяване на брака, освен ако страните не са уговорили друго. Съдът може да продължи тези срокове, ако получаващият издръжката бивш съпруг е в особено тежко състояние, а другият може да я дава без особени затруднения. Когато бившият съпруг встъпи в нов брак, правото му да получава издръжка, се прекратява.

Какви са предпоставките, за да бъде заведен иск за издръжка между бивши съпрузи?

За да може да се образува дело за издръжка между бивши съпрузи, трябва да е налице:

  • Прекратен с развод или поради унищожаване граждански брак;
  • Ищецът да няма вина за прекратяване на брака – бракът може да е бил прекратен и по взаимно съгласие, при което не се разглежда въпроса за вината;
  • Да не са изтекли повече от 3 години от прекратяването на брака;
  • Ищецът да не е встъпил в друг брак;
  • Ищецът да има право на издръжка – т.е. да е нетрудоспособно лице, което не може да се издържа от имуществото си;
  • Възможност на другия бивш съпруг да осигурява издръжка.

При издръжка между бивши съпрузи, може да се иска присъждане на издръжка за минало време – до една година преди завеждането на иска, или занапред – от датата на подаване на исковата молба.

Какви документи са необходими за образуване на дело за издръжка?

Документите, които трябва да представите на адвокат Славяна Илиева, за да образува дело за издръжка, са следните:

  • Удостоверение за сключен граждански брак;
  • Влязло в сила бракоразводно решение;
  • Медицински документи, удостоверяващи наличието на нетрудоспособност;
  • Документи, удостоверяващи материално състояние на ответника.

Искът за издръжка между бивши съпрузи се предявява пред районен съд по местожителство на ответника или на ищеца.

За да запишете час за консултация, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Дело за увеличаване на издръжка на дете
Иск за определяне на режим за лични отношения с дете
Минимална издръжка за дете 2024 година