Loading...

Какво да направя, ако съм наследник на длъжник по изпълнително дело?

Ако Вашия наследодател Ви е завещал заведено изпълнително дело, как може да реагирате? Често в практиката ми на адвокат изпълнителни дела наследници научават за наследствен дълг едва след смъртта на наследодателя. Не всеки български гражданин е добре запознат със закона, и поради тази причина се чувства притиснат в такава ситуация. Веднага след като получите покана за доброволно изпълнение потърсете правна консултация и помощ от адвокат изпълнителни дела.

В качеството Ви на наследник, Вие сте правоприемник както на правата, така и на задълженията на своя наследодател. Ако сте наследник на длъжник по изпълнително дело трябва да знаете, че за изпълнение на задължението съдебният изпълнител ще се насочи към имуществото на длъжника. Ако то е недостатъчно за покриване на дълга, съдебният изпълнител има право да се насочи към Вашето лично имущество.

Вие имате право на отказ от наследство. Отказът от наследство се извършва чрез подаване на заявление пред Районния съд в района на който е открито наследството. Наследството се открива по последния постоянен адрес на наследодателя. Имайте в предвид, че когато се отказвате от наследството си, се отказвате както от задълженията си, така и от правата. Съществува образец от заявление за отказ от наследство. Заявлението трябва да бъде нотариално заверено. След това то се вписва в съответните книги в Районния съд по откриване на наследството. Когато единият от наследниците по изпълнителното дело се е отказал от наследството, изпълнителното дело спрямо него се прекратява. Взискателят има право удовлетвори вземанията си само от неотказалите се наследници. Ако единственият наследник на длъжник по изпълнително дело подаде заявление за отказ от наследство, изпълнителното дело се прекратява.

Освен приемане и отказ от наследство, в ЗН е предвиден още един институт – приемане на наследството по опис. Приемане на наследството по опис може да бъде заявено в тримесечен срок от откриване на наследството. Ако сте приели наследство по опис, тогава взискателите могат да удовлетворят взиманията си само от имуществото на починалия длъжник. Те не могат да посегнат върху Вашето лично имущество.

Информацията, която е нужна да знаете, е уредена в чл.48 – 68 от Закона за наследството. В случай, че взискателят на Вашия наследодател, има обезпечение (например ипотека на недвижим имот), изпълнението се насочва първо върху това обезпечение. Ако след продажба на ипотекирания имот вземанията на взискателя не са удовлетворени изцяло, изпълнението се насочва върху други имущества на наследодателя. Ако и те не са достатъчни за изплащане на задължението, тогава изпълнението ще бъде насочено към личното имущество на наследниците.

Като адвокат изпълнителни дела искам да обърна внимание на един специфичен случай. Понякога в наследството са включени имоти, които наследодателят е притежавал в съсобственост с трети лица. Всеки един наследник наследява идеална част от частта на наследодателя в съсобствения имот.

Ако наследниците предпочитат да получат реални дялове от имота, първо е необходимо да се извърши делба между наследниците от една страна и третото лице от друга. Наследниците могат да поделят своята част от съсобствения имот чрез съдебна делба. В противен случай съсобственият имот се изключва от делбената маса.

Възможно е наследниците да поделят своята част от съсобствения имот чрез съдебна делба, а с третото лице да извършат доброволна делба. Обратният вариант е също възможен.

За отказ от наследство, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.