Loading...

Какво представлява процедурата унищожаване на брака?

Унищожаване на брака по съдебен ред е законово уредена процедура, при която бракът изначално е страдал от някакъв порок. Дали бракът е бил сключен под заплаха, дали е било нарушено изискването за минимална възраст за встъпване в брак, дали говорим за наличие на пречка за сключване на брак по чл. 13 от СК – това следва да се прецени за всеки конкретен случай. Как да заведете иск за унищожаване на брака и какви са сроковете за предявяване на такъв иск, ще обясним подробно в тази статия.

Основания за унищожаемост на брака

За да бъде сключен граждански брак, необходимо е сключващите го лица да имат навършена 18 годишна възраст. Лице, навършило 16 години, при наличие на важни причини, с разрешение на председателя на районния съд, също може да сключи граждански брак. За да бъде дадено разрешението, в съда се изслушва както непълнолетния, така и неговите родители или попечител. Ако бракът е сключен, без лицето да има навършили 18 години или 16 години, но без разрешение от районния съд, тогава бракът подлежи на унищожаване.

Второто основание за подаване на иск за унищожаване на брака, е наличие на пречка за сключване на брак по чл. 13 от СК. Такива пречки са: наличие на сключен преди това брак, който не е прекратен; сключване на брак от лице, което е поставено под пълно запрещение или страда от душевна болест или слабоумие, които са основание за поставянето му под пълно запрещение; сключване на брак от лице, което страда от болест, представляваща сериозна опасност за живота или здравето на поколението или на другия съпруг, освен ако болестта е опасна само за другия съпруг и той знае за нея; кръвно родство или отношения на роднини по права линия или на братя или сестри, които осиновяването създава.

Третото основание за унищожаване на брака е принуда. Ако лицето е било принудено да встъпи в брак чрез заплашване с тежка и предстояща опасност за неговия или на неговите близки живот, здраве или чест. Ако заплахата не е изключителен и единствен мотив за сключването на брака, тогава той не би могъл да бъде унищожен на това основание.

Подаване на иск за унищожаване на брака

Исковата молба се подава пред районен съд, като местната подсъдност е по постоянен адрес на ответника. Тежестта на доказване пада изцяло върху ищеца, който твърди, че бракът му страда от някакъв порок, и поради тази причина той следва да бъде унищожен. За да може да бъде предявен такъв иск, който по своята същност е конститутивен, трябва да бъдат налице следните предпоставки:

  1. Наличие на сключен брак, който не е прекратен поради смърт на един от съпрузите или чрез развод по взаимно съгласие или по исков ред
  2. Наличие на определен порок при сключването на брака
  3. Спазване на определения в закона срок за предявяване на иска и предявяването му от легитимирано за това лице

Какви са преклузивните срокове за подаване на иск?

Сроковете за предявяване на иск са различни, в зависимост от правното основание за унищожаемостта му. Ако лицето, сключило граждански брак, е непълнолетно, срокът е шестмесечен след навършване на пълнолетие на непълнолетния съпруг. Срокът за подаване на иск е една година, когато бракът е бил сключен под заплаха. При наличието на душевна болест или слабоумие, обосноваващи поставянето под пълно запрещение или довели до поставяне под пълно запрещение – преклузивния срок за предявяване на иска е 6 месеца от оздравяването или от отмяната на запрещението.

Ако бракът е бил сключен при кръвно родство, няма законов срок за предявяване на иск за унищожаване. Т.е. това потестативно право е безсрочно.

Ако искате да образувате дело за унищожаване на брак, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Please follow and like us:
Pin Share
YouTube
LinkedIn
Share