Loading...

Лични контакти на баба и дядо

Както често се случва, когато родителите се разделят, бабите и дядовците страдат от липса на контакт с любимия им внук или внучка. Какви права имат бабата и дядото, когато става въпрос за отношенията им с детето? Какво трябва да знаем за определяне на режим на лични контакти на баба и дядо?

Лични контакти на баба и дядо

Семейния кодекс, и в конкретност в чл. 128 от СК, признава самостоятелни права на бабата и дядото, които те могат да заявят пред районен съд по настоящ адрес на детето. Те могат да поискат от съда да определи режим на лични контакти на баба и дядо с внук или внучка, като единственото условие е тези контакти да са в интерес на детето. Същото право има и детето. Ако родителят, на който съдът е определил режим на лични отношения с детето, временно не е в състояние да ги упражнява поради заболяване или отсъствие, този режим на лични контакти може да бъде упражняван от бабата и дядото.

Кой има право да подаде иск за лични контакти с детето?

Искът за лични контакти на баба и дядо може да бъде предявен както от двамата заедно, така и от всеки един по отделно. Ответници по иска са родителите, като искът се насочва едновременно към двамата родители.

Съдебно производство за определяне на режим на лични контакти

Исковата молба се подава до районен съд по настоящ адрес на детето. В молбата се сочи примерен режим, като съдът не е обвързан с посочения от ищеца режим, а може да определи друг режим, воден единствено от запазване интересите на детето. Под „интереси на детето“ се разбира всестранни интереси на детето по неговото отглеждане и възпитание, включващи формиране на трудови навици, подготовка за общественополезен труд и изграждане на детето като съзнателен гражданин.

Прието е, че при определяне на режим на лични контакти на баба и дядо с детето следва да се вземат под внимание възрастта на детето, нивото на физическото и емоционално развитие на същото, връзката му с неговите баба и дядо, техните личностни качества, влиянието, което те оказват или биха оказвали за развитие на неговата личност.

Ако се нуждаете от специалист в сферата на семейното право, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.