Loading...

Особености при наследяване на движими вещи в България от чужди граждани

След смъртта на едно лице, то оставя в наследство както недвижимо, така и движимо имущество. Много често, наследодателите оставят само движимо имущество. Тук не става въпрос за обикновената покъщнина, която съгласно чл. 12 от Закона за наследството се наследява от наследниците, които са живеели заедно с наследодателя и са се грижили за него до смъртта му. Темата за наследяване на движими вещи включва банкови сметки, МПС, акции, облигации, ценни книжа, скъпоценности и др.

Наследяване на суми по банкови сметки от чужденци в България

Ако чужденец наследи в България движими вещи, следва да се приложат законите по българското законодателство. Как може чужденец да получи достъп до средствата, които е наследил по банкова сметка от своя наследодател? Какви документи трябва да представи в банката лицето, което не е български гражданин, но има качеството наследник на движимо имущество в България, в конкретност наследник на банкови сметки?

  1. Актуално удостоверение за наследници (Европейско удостоверение за наследници)
  2. Акт за брак
  3. Съдебно удостоверение за всеки наследник, който е извършил отказ от наследство или е приел наследството по опис
  4. Разрешение на районния съд за разпореждане с дела от наследството на ненавършили пълнолетие или запретени наследници
  5. Нотариално завещание или саморъчно завещание
  6. Пълномощно
  7. Други документи, които биха се изискали от различните банки

Трябва да вземете под внимание, че от банката се изплащат суми, равни на дела на съответния наследник. Ако желаете да закриете или да се разпоредите с банковата сметка на своя наследодател, е нужно лично явяване на всички наследници заедно в банката, където ще бъде извършено съответното действие.

Как да получим информация какви банкови сметки е имал наследодателя?

Както често се случва, наследниците не са запознати в кои банки наследодателят е имал разкрити банкови сметки. За да проверят, не е необходимо да изискват справка от всяка банка по отделно. Трябва да се подаде заявление до БНБ за получаване на информация от централния регистър на банкови сметки на физически лица. Регистърът не поддържа информация за наличността на суми в банковите сметки, тъй като тази информация представлява банкова тайна.

Наследяване на движими вещи – наследяване на регистрирано в България МПС от чужди граждани

При наследяване на движими вещи от чужденец в България, и по-конкретно – наследяване на регистрирано в България МПС, лицето – чужденец, трябва да се снабди с актуално удостоверение за наследници, а също така трябва и да заплати данъците за предходната година. Наследникът-чужденец следва да представи акт за смърт на наследодателя, документи, удостоверяващи правото на собственост върху автомобила и др. Следва да се извърши пререгистрация на МПС в КАТ на името на наследника и снабдяване с нов талон.

Ако сте чуждестранно лице за българското законодателство, и наследявате движими вещи в България, свържете се адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация. Съдействие за подготовка на всички необходими документи за получаване на Вашето наследство!