Loading...

Оспорване на бащинство – Завеждане на иск за бащинство  

Каква е процедурата за оспорване на бащинство съгласно българското законодателство? Как да преодолеем законовата презумпция, заложена в чл. 32, ал. 1 от СК, че „Съпругът на майката се счита за баща на детето, родено през време на брака или преди изтичане на 300 дни от неговото прекратяване.“? Разбира се, тази презумпция е създадена да защити правата и интересите на децата, родени по време на брака, но дали тя отразява реалната ситуация?

Иск за оспорване на бащинство

В практиката ми на адвокат – специалист в сферата на семейното право, съм се сблъсквала с редица случаи, когато брачните партньори се разделят, без да прекратяват формално брака си. След фактическата им раздяла, понякога дори години след това, майката има нов партньор, от който забременява. Ражда дете, което законово носи имената на съпруга й, с който все още са женени, и при евентуална смърт на съпруга й, това дете, което няма никаква кръвна връзка с него, става негов наследник.

Оспорване на бащинство може да се осъществи единствено по исков ред. То не може да бъде направено под формата на възражение, например при заведено дело за издръжка, ответникът не може да възрази, че не дължи издръжка, защото не е баща на детето.

Кой има право да заведе иск за бащинство?

Такъв иск може да заведат единствено конкретно посочените в Семейния кодекс лица – майката на детето, нейният съпруг – презумираният за баща на детето, или вторият съпруг на майката.

При подаването на иск за оспорване на бащинство по чл. 33, ал. 1 и ал.3 от СК, съпругът оспорва бащинството, доказвайки че роденото по време на брака дете, не е могло да бъде заченато от него. Основната правна последица от оборването на презумпцията за бащинство, е че детето не наследява съпругът на майка му, съответно детето не е негов низходящ. Детето ще наследи бащата, който го припознае като свое или онзи, спрямо който детето или неговата майка, в предвидените от закона срокове (от детето – до изтичането на три години от навършване на пълнолетие, от майката – в тригодишен срок от раждането) са завели иск за търсене на произход от бащата и той е бил уважен в проведено съдебно производство, чието съдебно решение е влязло в сила.

Срокове за предявяване на иск за бащинство

Сроковете за предявяване на иск за бащинство са кратки. Майката има едногодишен срок от раждането на детето да предяви този иск. Съпругът на майката има едногодишен срок от узнаването за раждането. Моментът на узнаването за раждането може да не съвпада с раждането, тъй като съпруга може да отсъства от страната, може да са във фактическа раздяла и т.н. За първият съпруг на майката – едногодишен срок от узнаването на решението, с което е уважен искът на втория съпруг за оспорване на бащинство спрямо детето в случая на чл. 32, ал.2 от СК, не по-късно от три години от влизането на решението в сила.

За оспорване на бащинство, образуване на дело за бащинство, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.