Loading...

Отмяна на дарение – всичко, което трябва да знаете

Искът за отмяна на дарение може да бъде предявен както от самия дарител, така и от неговите наследници. Ако условията за предявяване на иска са били налице преди смъртта на дареното лице, искът може да се предяви и срещу неговите наследници. Искът за отмяна на дарение по чл. 227, ал. 1 от ЗЗД може да бъде предявен в едногодишен срок откакто на дарителя са станали известни основанията за отменяване на дарението. До изтичане на този срок искът може да бъде предявен и от наследниците на дарителя, ако той е починал преди това. Предварителен отказ от този иск е нищожен.

Предпоставки за предявяване на иск за отмяна на дарение

За да се предяви иск за отмяна на дарение по чл. 227, ал. 1 от ЗЗД, трябва да са налице следните предпоставки:

  1. Наличие на договор за дарение между ищеца-дарител и ответника-надарено лице
  2. Дарението да има за предмет вещ, имуществено право или парична сума, които обаче не попадат в категорията „възнаградителни“ или „обичайни“ дарове. „Обичайни“ са даровете, които се правят за рождени или имени дни, или други специални поводи, които обикновено са с ниска стойност. Преценката дали дарът е обичаен или не, се извършва като се вземе предвид не само неговата стойност и повода, по който е направен, но и колко близки са лицата. „Възнаградителни“ са даровете, които се правят с оглед възнаграждаването за определени услуги, постижения или заслуги. За „възнаградителни“ или  „обичайни“ дарове не може да се предяви иск за отмяна на дарение.
  3. Ответникът – дареното лице не се е оказал признателен към своя дарител. Тук се включват хипотезите, когато дареното лице е извършило умишлено убийство или опит за убийство спрямо дарителя, неговия съпруг или неговото дете; когато дареният е набедил дарителя в престъпление, за което се предвиждат три или повече години лишаване от свобода; дареният е отказал да осигури на дарителя издръжката, от която се нуждае – това е и най-честото основание в практиката. Специфичното в този случай, е че не е необходимо двамата да са в такава родствена връзка, която да дава право на дарителя да търси издръжка от дареното лице и обратно – дареното лице да е от кръга на задължените да дават издръжка лица, изчерпателно изброени в чл. 81 от Семейния кодекс.

Какво трябва да направите за отмяна на дарението?

Ако считате, че имате основания да искате отмяна на дарение, свържете се с адвокат  Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация. Трябва да носите договорът или нотариалният акт, с който е извършено дарението. Ако е извършено дарение на МПС, тогава трябва да носите писмен договор с нотариална заверка на подписите. Допълнителните документи, които трябва да осигурите, са различни за всеки конкретен случай. Какви са те относно Вашия казус, ще разберете по време на консултацията с адвокат Славяна Илиева.