Loading...

Полезни съвети при покупка на имот

Ако искате да инвестирате спестяванията си в покупка на имот, тази статия е за Вас! Тук ще разгледаме интересни и съществени въпроси относно покупко-продажбата на недвижим имот и различни нейни хипотези.

Възможна ли е продажбата на имот, собственост на непълнолетно лице?

Да, възможна е, като сделки с имоти, собственост на непълнолетни лица, се извършват с изричното разрешение на Районен съд. Молбата до районен съд се подава от името на непълнолетното лице, собственик на имота, действащо със знанието и съгласието на своя родител или попечител. В молбата се описва имота, който е предмет на продажба, замяна, делба и т.н., вида на сделката, причините за извършване на сделката, както и за какво ще бъдат изразходвани средствата, получени от сделката. Към молбата се прилага акт за раждане на детето, нотариален акт или друг документ за собственост на имота, скица, данъчна оценка, вносна бележка за платена държавна такса и декларация за имуществото на детето.

Какви са необходимите документи при покупка на имот?

За да бъде извършена покупка на имот, нужно е да се снабдите със следните документи:

  1. Документи, удостоверяващи правото на собственост
  2. Скица на имота
  3. Удостоверение за данъчна оценка на имота и платени данъци от продавача
  4. Декларация на продавача по чл. 264, ал.1 от ДОПК за погасени публични задължения.
  5. Квитанция за платен данък по чл. 44, ал.1 от ЗМДТ за придобит недвижим имот. 
  6. Пълномощно, в случай, че някоя от страните се представлява от пълномощник. Пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

Какво трябва да знам за предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот?

Целта на предварителния договор е да подготви сключването на окончателния договор за покупко-продажба на недвижим имот. Предварителният договор може да се сключи, както когато имотът е напълно завършен и въведен в експлоатация, така и когато имотът е на етап строителство. Много често страните по предварителния договор за покупко-продажба на имот в етап строителство, разделят цената на цена по предварителния договор за покупко-продажба на имота и цена за строителството на имота до степен въвеждането му в експлоатация.

Ако се интересувате от покупка на имот и имате допълнителни въпроси, или желаете да закупите имот от ЧСИ, свържете се с адвокат  Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация. 

Отмяна на дарение – всичко, което трябва да знаете
Покупка на имот без брокер
Прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане