Loading...

Прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане

Какво представлява договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане? Какви са задълженията на страните при сключване на такъв договор? В тази статия ще разясним основните специфики, с които трябва да сте запознати преди сключването на договора.

С договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане собственикът на имота прехвърля правото си на собственост върху същия имот на друго лице, наречено приобретател, което поема задължение да полага грижи и да дава издръжка на прехвърлителя на имота или на посочено трето лице, което се ползва от договора.

Задължение за издръжка и гледане

Какви задължения попадат в кръга задължения за издръжка и гледане? На първо място, следва да отбележим, че конкретния обем задължения, които приобретателя на имота се задължава да поеме, се уговарят между страните и са различни за всеки отделен договор. Това означава, че двете страни се договарят помежду си относно обема задължения, и след като са постигнали съгласие, описват всички тези задължения в договора. В закона няма представен изричен текст, който да урежда точно какви задължения приобретателя на недвижимия имот поема.

В случай, че не са уговорени конкретни задължения, се приема че приобретателят на имота дължи цялата необходима издръжка, без значение дали прехвърлителя на имота или третото лице, в чиято полза е учредено това право, има възможност да си осигурява тази издръжка сам. Дължимата издръжка включва храна, ежедневни разноски, облекло и др. Дължат се и всички необходими грижи за здравето, хигиената и домакинството на прехвърлителя според нуждите му и възможността му да се справя сам.

Страните, сключващи договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, са свободни да се договарят относно съдържанието на договора, стига то да не противоречи на повелителните правни норми и на добрите нрави.

Форма на сключване на договора

За да бъде действителен този тип договор трябва да бъде сключен под формата на нотариален акт.

Особености на договора за издръжка и гледане

Искам да обърнем внимание на една основна специфика на договора за издръжка и гледане, а именно – задълженията. Задълженията трябва да бъдат изпълнявани в същия вид, обем и качество, в какъвто са уговорени, като изпълнението им не може да бъде заменено с представянето на парична престация. Длъжникът има задължение да дава грижи и издръжка в натура. Тези грижи и издръжка не търпят забава. Задълженията по този тип договор са срочни, но с неопределен срок – страните сключват договора с оглед настъпването на едно бъдещо сигурно, но неопределено по срок събитие – смъртта на прехвърлителя. Настъпилата кратко време след сключването на сделката смърт на прехвърлителя не означава, че договорът е недействителен.

От друга страна, наличието на сериозно здравословно заболяване, което предполага скорошна и неизбежна смърт на прехвърлителя и знанието на приобретателя за това заболяване правят договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане нищожен, поради липса на основание. Такова заболяване е онкологично заболяване, мозъчносъдови инсулти, инфаркти, напреднал стадий на сърдечна или дихателна недостатъчност и т.н.

Ако искате да сключите договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Please follow and like us:
Pin Share
YouTube
LinkedIn
Share