Loading...

Продажба на МПС

Как се извършва продажба на МПС? Какви документи са необходими за продажба на моторно превозно средство? Ако се нуждаете от изготвяне на договор за продажба на МПС, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Договор за продажба на МПС

Препоръчително е договор за продажба на МПС да се подготви от адвокат, който специализира в областта на гражданското право. Договорът трябва да бъде сключен с нотариална заверка на подписите само ми прехвърляне правото на собственост върху регистрирани автомобили, регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона, регистрирани колесни трактори и на регистрирани мотоциклети с двигател над 350 куб. см. Страните по договора за покупко-продажба на МПС могат да сключат сделката пред всеки правоспособен нотариус, без да се съобразява района на действие на нотариуса с адреса на продавача или купувача или местонахождението на моторното превозно средство. Продажбата на МПС може да бъде извършена и чрез пълномощник, като в пълномощното МПС-то трябва да бъде описано така, както се описва и в самия договор за покупко-продажба.

Забележка! Собствеността върху МПС може да бъде прехвърлена както чрез покупко-продажба, така и чрез дарение, замяна или друг вид сделка.

Как се определят нотариалните такси при продажба на моторно превозно средство?

Тъй като сделката се изповядва пред нотариус, за нея се дължат съответните нотариални такси, съобразени с правилата на ЗННД. Нотариалната такса се определя съобразно по-високата цена между застрахователната стойност на МПС-то и договорената цена за покупко-продажбата.

Необходими документи за продажба на кола/мотор/ремарке/трактор

Договор за продажба на МПС

Пълномощно – в случай, че сделката се сключва чрез пълномощник

Документи, удостоверяващи правото на собственост

Удостоверение за застрахователна стойност на МПС

Документ за платен данък върху МПС по чл. 52 от ЗМДТ

Документ за платен местен данък по чл. 44 от ЗМДТ

Декларация за гражданство и гражданско състояние по образец, утвърден от министъра на правосъдието

Документ за платена „гражданска отговорност“ за съответната година.

За подготовка на договор за продажба на МПС, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.