Loading...

Продължаване на дело за развод от наследници на починал съпруг

Вероятно малцина от Вас са запознати с процедурата по продължаване на дело за развод от наследници на съпруг. Именно поради тази причина, реших днес да Ви запозная, макар и бегло, с процедурата.

Процедурата е уредена в чл. 267 от ГПК. Съгласно нея, когато съпругът-ищец почине и искът за развод се основава на вината на преживелия съпруг, съдът дава на наследниците двуседмичен срок на наследниците да заявят дали желаят да продължат делото. Ако в този двуседмичен срок никой от наследниците не заяви, че желае да продължи делото, същото се прекратява. Делото ще бъде прекратено и в случай, че искът за развод не се основава на вината на преживелия съпруг.

Предпоставки за продължаване на дело за развод от наследници

За бъде продължено дело за развод от наследници, е необходимо да са налице следните предпоставки:

  • Починалият съпруг-ищец трябва да е подал искова молба за развод. Дори и подадената искова молба да е нередовна и съпругът да е починал в периода на нейното поправяне, наследниците му могат да продължат делото за развод.
  • Продължаване на делото за развод е възможно дори, когато ищецът е починал преди провеждането на помирителното заседание. Съдът служебно установява кои лица се явяват наследници на починалия съпруг-ищец и им предоставя двуседмичен срок да заявят желанието си да продължат делото. Те нямат задължение да удостоверяват качеството си на наследници на починалия ищец.
  • В исковата молба трябва да бъде посочена като основание за развод вината на ответника, т.е. на преживелия съпруг. Ако това условие не е изпълнено, тогава наследниците не биха имали право да продължат делото за развод и делото ще бъде прекратено. Няма значение дали вина за разпадането на брачния съюз има и починалия съпруг. Достатъчно е да е вписано в исковата молба твърдението за вина на преживелия съпруг.
  • За продължаване на делото за развод от значение е волята на наследниците. Дори само и един от тях да заяви желание за продължаване на делото, решението на съда ползва и останалите наследници – по закон и по завещание.
  • Срокът по чл. 267 от ГПК е преклузивен. Това означава, че след изтичането на срока, дори и някой от наследниците да заяви желание за продължаване на делото за развод от наследници, то следва да бъде прекратено.

Особености на процеса

Продължаването на дело за развод от наследници има за цел да установи, че първоначално предявения брачен иск е бил основателен. Наследниците нямат право да предоставят нови факти относно дълбокото разстройство и вината на ответника.

Съдебната практика и редица решения на ВКС приемат, че искът следва да бъде уважен, както когато виновен за разстройството на брака е бил само преживелия съпруг, така и когато починалия съпруг има вина за прекратяването на брака.

Ако се нуждаете от специалист в сферата на семейното право, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Режим на лични контакти на баба и дядо
Наследяване на родители с отнети родителски права
Възможно ли е да съм разведен, без да знам?