Loading...

Сключване на брачен договор – кога и как?

Сключване на брачен договор е тема, която вълнува все повече млади семейства. Брачният договор като правен институт дава възможност на двамата партньори да уредят имуществените си отношения, които ще настъпят при евентуален развод, като договорът може да се сключи както преди, така и по време на брака.

Сключване на брачен договор – изисквания за валидност

Брачният договор трябва да бъде сключен с нотариална заверка на подписите и съдържанието и влиза в сила от датата на сключване на брак между страните. Страните могат да договарят по взаимно съгласие изменение на брачния договор в писмена форма по реда, предвиден за неговото сключване. Промяната се отбелязва в акта за сключване на граждански брак и в централния електронен регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието.

Съдържание на брачния договор

Спрямо българското законодателство брачния договор може да съдържа клаузи единствено относно имуществените отношения между бъдещите или настоящи съпрузи. Такива са правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака, правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака, начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище, участието на страните в разходите и задълженията, имуществени последици при развод, издръжка на съпрузите по време на брака и при евентуален развод, издръжка на децата от брака. Колкото по-подробен и изчерпателен е брачния договор, толкова по-малък е шанса да възникнат имуществени спорове при настъпването на развод.

В брачния договор може да бъде записано, че притежаваното от всяка от страните до сключване на брака имущество остава лично, а след сключването на брака се избира режим на общност или разделност. Допустимо е страните да поставят действието на определени уговорки в зависимост от срок, условие или тежест.

Ограничения при сключване на договора

Макар и видимата свобода на договаряне между страните, съществуват няколко ограничения относно неговото съдържание. Едно от тях е забраната предбрачно имущество – собственост на една от страните, да попадне под режима на съпружеска имуществена общност. Такава клауза при сключването на брачен договор би била нищожна. Също така, брачният договор не може да съдържа разпореждане в случай на смърт, т.е. не може да служи като завещание. С брачният договор не могат да се засягат права, придобити от трети лица преди сключването му.

Ако искате да сключите брачен договор, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Please follow and like us:
Pin Share
YouTube
LinkedIn
Share