Loading...

Документи за продажба на земеделска земя

Като адвокат недвижими имоти съм се убедила, че хората си нямат представа какви документи са необходими за покупко-продажба на земеделска земя. Нещо повече – те не знаят каква е стандартната процедура на покупко-продажба на имот. Ето затова тук искам да внеса светлина в тази „тъмна материя” за българските граждани, и да им бъда от полза, до колкото мога.

Всяка покупко-продажба на недвижим имот се извършва пред нотариус. Нотариусът трябва да има правомощия по местонахождението на имота. С договора за покупко-продажба продавачът прехвърля всички права върху недвижимия имот на купувача. В замяна на това, купувачът заплаща определена сума пари, която е договорена между страните. Задължително е продавачът на недвижимия имот да е собственик на имота. Той трябва да е пълнолетен и дееспособен.

Необходими документи за покупко-продажба на земеделска земя:

 • Ако нотариалният акт не се изготвя от нотариуса, е необходимо да бъде представен проект от него в 5 екземпляра. Всеки адвокат недвижими имоти може да изготви проект за нотариален акт.
 • Ако в сделката едната или двете страни се представляват пълномощници, трябва да бъдат представени пълномощни с нотариално заверени подписи. Пълномощниците могат да бъдат адвокат недвижими имоти, прокуристи, търговски пълномощници, представители на търговски дружества – упълномощават се с изрично пълномощно. Пълномощното може да бъде генерално или изрично. Упълномощаването може да бъде единствено за сключване на конкретната сделка. В него подробно се описва недвижимият имот, като се посочват границите и съседите, съобразно нотариалния акт за собственост или актуалната скица, ако това е поземлен имот.
 • Може би най-важният документ, който трябва да се представи, при сключване на покупко-продажба на недвижим имот, е документ за собственост. Документът за собственост най-често е под формата на нотариален акт, но той може да бъде и договор за продажба или замяна на държавен или общински имот, съдебно решение и други.
 • Удостоверение за наследници – ако имотът е придобит по наследство
 • Ако недвижимия имот е в режим на съпружеска имуществена общност, трябва да се представи акт за граждански брак.
 • Удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот. От данъчната оценка трябва да е видно, че за имотът няма непогасени данъчни задължения.
 • Декларация, че няма непогасени публични държавни и общински вземания по чл.226, ал.1 от ДПК – по 2 броя.
 • Декларация за гражданство и гражданско състояние по образец. Ако продавачите са съпрузи, те могат да подадат обща декларация.
 • Базисна пазарна оценка на имота, издадена от общината по местонахождението му, ако такава бъде поискана от нотариуса;
 • Скица на недвижимия имот или схема, ако се продава поземлен имот. За имотите, които са уредени от кадастрална карта, скицата се издава от Агенцията по кадастъра.
 • Ако в сделката участва юридическо лице – удостоверение за актуално състояние, съдебно решение за регистрация, протокол с решение на управителния орган за придобиване / прехвърляне на недвижим имот;
 • Банково бордеро за платен местен данък.

Освен договорената цена на имота, купувачът трябва да бъде подготвен за заплащането на допълнителните данъци и такси. Нотариалната такса е друг задължителен разход, който трябва да бъде предвиден. Таксата за вписване на нотариалния акт в Служба по вписванията по местонахождение на имота се определя в съответствие с продажната цена на имота. Размерът на таксата е 0,1% от тази сума, но не по-малко от 10 лв.

При изповядване на сделката за покупко-продажба на земеделска земя, нотариусът проверява следните данни:

 • дали земеделската земя се намира в неговия район;
 • самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица
 • съществуват ли законови пречки за прехвърляне на имота
 • уверява се, че продавачът е собственик на имота

Ако Ви предстои да осъществите сделка по покупко-продажба на земеделска земя, трябва да се снабдите със следните документи:


1. документ за собственост, един от трите по-долу:
    1.1. решение на поземлена комисия;
    1.2. нотариален акт за собственост;
    1.3. договор за делба;

2. актуална скица на имота;

3. данъчна оценка на продавания имот;

4. декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК;

5. декларация по чл.25 ал.8 от ЗННД;

За изготвяне на проект за нотариален акт, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.