Loading...

Изплащане от държавата на присъдена издръжка

Изплащане от държавата на присъдена издръжка, когато осъденият да я плаща не изпълнява това си задължение. Това е темата на днешната статия, която искам да обясним по-подробно. Кога и как може да получите изплащане на присъдена издръжка от държавата, в лицето на общината?

Изплащане от държавата на присъдена издръжка – условия

За да може да се възползвате от тази хипотеза, необходимо е да са налице две кумулативни условия. Първото е да има влязло в сила съдебно решение, с което е присъдена издръжка в полза на ненавършил пълнолетие български гражданин. Второто условие е за това задължение да има образувано изпълнително дело и да се установи, че длъжникът няма доходи и не притежава имущество, върху които да се насочи принудителното изпълнение.

Издръжката се изплаща чрез общината по постоянен адрес на взискателя по изпълнителното дело, след установяване на обстоятелствата, че длъжникът няма доходи и не притежава имущество. Тези обстоятелства се удостоверяват с констативен акт на съдебния изпълнител. Издръжката се изплаща в размер, определен в съдебното решение, но не  по-голям от максималния размер за присъдена издръжка, определян ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България. Изплатените суми за издръжка са за сметка на длъжника.

Процедура по изплащане на издръжка от общината

Процедурата по изплащане от държавата на присъдена издръжка започва с писмено искане на взискателя, подадено чрез съдебния изпълнител, при който е образувано изпълнителното дело. ЧСИ или ДСИ трябва да е извършил пълно имуществено проучване на длъжника, по молба на взискателя, и да е установил, че длъжника няма доходи и имущество, който да подлежат на принудително изпълнение. След това съдебния изпълнител съставя констативен протокол в два екземпляра. Към протокола съдебния изпълнител прилага копия от извършените проверки, удостоверяващи доходите и имущественото състояние на длъжника. Издръжката се превежда на взискателя ежемесечно, като той има задължение всеки месец да подава декларация, че длъжника не е превел дължимата сума за месечна издръжка на детето.

Ако искате да се възползвате от процедурата изплащане от държавата на присъдена издръжка, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.