Loading...

Иск за определяне на режим за лични отношения с дете

Когато двама партньори имат общо дете, без сключен брак, след тяхната раздяла е необходимо законово да се уреди въпроса относно режим за лични отношения с дете. Съществуват няколко възможни варианта да се случи това. Най-добрият и за двете страни вариант е да се изготви споразумение по чл. 127 ал. 1 от СК, с което родителите постигат съгласие относно местоживеенето на детето, упражняване на родителски права, режим на лични отношения и издръжка. Когато родителите са във влошени отношения, се пристъпва към процедурата по чл. 127 ал. 2 от СК, при която при липса на споразумение по ал.1 районният съд по настоящ адрес на детето се произнася относно горепосочените въпроси.

Промяна на режим за лични отношения с дете

Иск за определяне на режим на лични отношения с дете може да се подаде до Районен съд и когато има нужда от промяна на установения с решението за развод режим. Обикновено това се случва, когато майката ограничава бащата от лични контакти с общото им дете, не отчитайки нуждите на детето от поддържане на връзка с неговия родител.

Искът за промяна на режима на лични отношения се завежда в случай, че са настъпили обстоятелства, които налагат промяна на обема от дни. Такива обстоятелства могат да бъдат порастването на детето, заболяване на родителя налагащо лечение, появата на ново дете, отнемащо повече време и грижи от страна на родителя упражняващ родителски права и т.н.

Изслушване на детето в съда при образувано дело за лични отношения

Ако детето е навършило 10 годишна възраст, то ще бъде изслушано в открито съдебно заседание и неговите думи ще бъдат взети под внимание при определяне на режим за лични отношения. Ако детето все още не е навършило 10 години, то може да бъде изслушано по време на делото, като се вземе предвид неговата степен на развитие и емоционална зрялост.

За подаване на иск за определяне на режим на лични отношения с дете, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта. 

Минимална издръжка за дете 2024 година
Присъждане на издръжка за минал период
Споразумение между родители относно лични контакти и издръжка