Loading...

Как да се предпазим от имотна измама?

Страхът от имотна измама е основателен и всеки собственик на недвижим имот трябва внимателно да съхранява своите лични документи. Бъдете внимателни дали мястото, където съхранявате нотариалния акт, е сигурно. Ако този документ изчезне, той може да бъде подправен или манипулиран по друг начин.

Какви предпазни мерки може да вземете, за да предотвратите имотна измама?

  1. Съхранявайте Вашите лични документи под ключ

Ако имате сейф вкъщи или дори чекмедже, което се заключва, това би било най-подходящото място за съхраняване на личните документи. Препоръчително е да съхранявате всички важни документи на едно място. Не предоставяйте личната си карта, без основателна причина. Никога не подписвайте документи, без да сте ги прочели. Не полагайте подписа си на празен бял лист. Това е най-честата имотна измама, която престъпниците използват. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот може да бъде сключен и без нотариална заверка на подписите. А чрез него може да се поеме задължение за прехвърляне на имота.

  1. Абонирайте се за услугата СМС оповестяване на Агенция по вписванията

Тя гарантира, че собственикът незабавно ще получи съобщение от Имотния регистър на мобилния си телефон, когато има промени по партидата на имота. Услугата е напълно безплатна за всички собственици на недвижими имоти. Процедурата по абонирането е публикувана на сайта на Агенцията по вписванията. Услугата СМС оповестяване се заявява лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, със заявление по образец. Във формуляра се попълва ЕГН на лицето, което се абонира за СМС оповестяване и телефонен номер. Ако собственикът е получил СМС известие за промяна по партидата на недвижимия имот, без да е инициирал такава, той може да реагира веднага. Това е несъмнен напредък в борбата срещу имотните измами.

  1. Подайте заявление до данъчната служба, че не желаете данъчна оценка за Вашия имот да бъде издавана на друго лице.

Това е основно превенция срещу имотна измама. Интересна практика, която се наблюдава в близките години, е изпращане на известия от гражданите до нотариусите, с молба да не изповядват сделки с конкретен недвижим имот. Лицата, които подават това искане/молба, се легитимират като собственици на имота. Въпреки получената молба, нотариусът не е длъжен да се съобразява с нея. Възможно е недобронамерено лице да цели да провали разпоредителна сделка с недвижим имот.

  1. Издаване на нов нотариален акт

Полезен съвет, който бих Ви дал в качеството ми на адвокат имотни дела, е отправен най-вече към по-възрастните хора, собственици на недвижим имот. Може да прехвърлите идеална част от Вашия недвижим имот на доверен близък – дете, внук, или друг човек. Това е положително един сигурен начин да бъдете защитени от имотна измама. За последваща разпоредителна сделка е задължително участието на всички собственици, което определено затруднява измамникът.

  1. Организирайте добре документите за собственост върху недвижимия имот

Ако сте получили имот в наследство от своя родител или прародител, вероятно не разполагате с нотариален акт за собственост на Ваше име. Вие ще удостоверите това си право чрез представянето на удостоверение за наследници, смъртен акт на наследодателя, и др. Тъй като документ като удостоверение за наследници лесно може да бъде подправен, Вие сте потенциален субект на имотна измама. В Имотния регистър не фигурира Вашето име като собственик на недвижимия имот. Представете си, че оригиналният документ за собственост на недвижимия имот бъде изгубен или откраднат, а удостоверението за наследници – подправено. По какъв начин ще успеете да докажете, че именно Вие сте единственият наследник на този имот и негов собственик?

  1. Ипотека

Сключената ипотека върху недвижимия имот е тежест, която е основна пречка за извършването на покупко-продажба на недвижимия имот. По този начин тя се явява гаранция, че Вие няма да пострадате от имотна измама.

Ако искате да запишете час за консултация, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.