Loading...

Осиновяване в България

Осиновяване в България – толкова значима, а толкова рядко дискутирана тема в България! Пред желаещите да осиновят дете в България стоят хиляди неизвестни и едно единствено желание – най-накрая да прегърнат своето дете и да му дадат любовта и грижите, от които всяко едно дете се нуждае.

Колко са децата за осиновяване в България?

Макар и да се твърди, че настаняването в приемно семейство е вид преход към последващо осиновяване на настаненото дете от приемните родители, статистиката сочи друго. За 2021 година само 8 деца са осиновени от своите приемни родители. За първата половина на 2022 година отново само 8 деца са осиновени от своите приемни родители, от общо 223 осиновявания за първите седем месеца на 2022 година. Към момента не разполагаме със статистика за втората половина на 2022 година, както и за първата половина на 2023 година.

Колкото и да издирвахме, не успяхме да открием актуална информация колко са децата за осиновяване към настоящия момент. Със сигурност броят надвишава 1500 деца.

Как да стартираме процедурата по осиновяване?

Кой има право да кандидатства за осиновяване в България? Лице с обичайно местопребиваване в Република България, което желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване, трябва да подаде писмено заявление по образец, за получаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващите при условията на пълно осиновяване до Дирекция “Социално подпомагане” (ДСП) по постоянния си адрес.

Към заявлението се прилагат документите изброени в чл. 25 от Наредба № РД-07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване, в т.ч. документи за доходи и имотно състояние (декларация, удостоверение и др.). Извършва се социално проучване, с оглед преценка на годността на лицата да осиновят дете и издаването на разрешение за вписването им в регистъра, на осиновяващите при условията на пълно осиновяване.

Оценката включва и се основава не само на информацията, съдържаща се в приложените документи, а се базира и на събраната в хода на проучването допълнителна информация за личния и социален живот на кандидатите, техните морални качества и други характеристики, имащи значение за интересите на детето. Част от оценката на кандидатите е и участие в обучение по утвърдена програма.

За всякакви въпроси в сферата на семейното и наследственото право, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.