Loading...

Погасяване на задължения по давност

Погасяване на задължения по давност е тема, която вълнува хиляди длъжници по изпълнителни дела. За да разберете същността на този въпрос, необходимо е да обясним какво представлява терминът „давност“. Давност е период от време, при изтичане на който, взискателят или кредиторът няма право да търси и събира своите задължения по принудителен ред. Давността не погасява самото задължение, а погасява възможността то да бъде изпълнено принудително. Вие, в знак на добра воля, може да изплатите дължимото на кредитора и в такъв случай, Вие погасявате доброволно дълга си.

Погасяване на задължения по давност при различни видове задължения

С петгодишна давност се погасяват следните задължения:

вземания по договор за кредит;

договорите за покупко-продажба;

договорите за изработка и поръчка;

вземанията за неоснователно обогатяване.;

данъците (например данък сгради, данък МПС);

осигурителните плащания,;

имуществените санкции;

всички лихви върху публичните вземания.

С тригодишна давност се погасяват задълженията за:

задълженията за обезщетения и неустойки;

вземанията за труд;

вземанията за наем;

лихви и всякакви други периодични плащания

задължения към Топлофикация;

задължения към мобилни оператори, като А1, Виваком, Уеттел

договори за финансов лизинг;

вземанията за ВиК;

вземанията за електрическа енергия

С двегодишна давност се погасяват вземанията за глоби:

фиш / глоба от КАТ;

глоба за транспорт;

глоба за изтекъл паспорт.

Преценката дали може да се възползвате от погасяване на задължения по давност се прави във всеки конкретен случай. Давността може да бъде спирана или прекъсвана, като съответните действия се отразяват върху давността. При спиране на давността, периодът през който тя е била спряна, се прибавя към приложимия давностен срок. Ако давността е била прекъсната, след прекъсването давностния срок започва да тече отначало. Тоест изтеклия давностен срок се заличава при настъпване на всяко едно обстоятелство, което води до прекъсване на  давността.

Как отпадат задължения по давност при образувани изпълнителни дела при ЧСИ?

За погасяване на задължения по давност са нужни следните действия от страна на адвокат:

Изготвяне на пълномощно, с което да се извърши справка по делото;

Извършване на справка по изпълнителното дело, за да се преценят всички налични факти и да се установи дали има основание дългът да отпадне като погасен по давност;

Установяване кога е било предприето последното изпълнително действие;

Ако задължението е достатъчно старо и по него не са предприемани никакви действия, може да започнете производство за отписване на задължението и прекратяване на изпълнителното дело.

За проверка на образувани срещу Вас изпълнителни дела, погасяване на задължения по давност, подаване на жалби срещу незаконосъобразни действия срещу ЧСИ, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Как се извършва опис на движими вещи от ЧСИ?
Налагане на възбрана върху недвижим имот
Образуване на изпълнително дело при ЧСИ
Please follow and like us:
Pin Share
YouTube
LinkedIn
Share