Loading...

Споразумение между родители относно лични контакти и издръжка

Когато двама партньори живеят на семейни начала и имат деца, без сключен граждански брак, при евентуална раздяла е необходимо да бъде изготвено споразумение между родители относно лични контакти и издръжка. Кога трябва да бъде изготвено споразумението? Кой го изготвя? Какво е неговото съдържание? На тези важни въпроси ще отговорим в тази статия.

Постигане на споразумение между родители относно лични контакти и издръжка

Този тип споразумение може да бъде изготвено във всеки един момент след раздялата, с помощта на опитен адвокат в сферата на семейното право. След изготвянето на споразумение по чл. 127 от СК, същото трябва да бъде утвърдено пред районния съд по настоящ адрес на детето. Споразумението по чл. 127 от СК има сила на изпълнително основание по чл. 404, т.1 от ГПК.

Споразумение между родители относно лични контакти и издръжка може да бъде постигнато и по време на един висящ процес относно родителски права.

Съдържание на споразумението по чл. 127 от СК

Една от основните клаузи, съдържащи се в споразумението по чл. 127 от СК, е дължимата издръжка на ненавършилото пълнолетие дете. Минималната издръжка се равнява на една четвърт от минималната работна заплата, т.е. минималната издръжка за 2023 година, е 195 лв за дете. Тя се дължи, независимо дали родителят, осъден да плаща издръжката, е работоспособен. Няма значение дали родителят е безработен или работещ на минимална работна заплата. Размерът на дължимата издръжка се определя спрямо два основни фактора – какви са нуждите на детето, което има право на издръжка, и какви са възможностите на родителя да я изплаща. Съгласно нормата на чл. 150 от СК присъдената издръжка може да бъде изменена, при изменение на обстоятелствата.

Разпит на дете по семейни дела

Според чл.15 от ЗЗД във всяко административно или съдебно производство, в което се засягат правата и интересите на детето, то може да бъде изслушано в съдебната зала, при определени условия. Ако детето е навършило 10-годишна възраст, то задължително трябва да бъде изслушано, освен ако това би навредило на неговите интереси. Ако детето не е навършило 10 годишна възраст, детето се изслушва в зависимост от степента на неговото развитие.

Преди изслушване на детето съдът или административния орган:

  • Трябва да му осигури необходимата информация, която да му помогне да формира мнението си;
  • Да го уведоми за евентуалните последици от неговите желания, от поддържаното от него мнение.

При изслушване на дете по семейни дела, задължително присъства социален работник от Дирекция “ Социално подпомагане“ по настоящ адрес на детето, а при нужда – и друг специалист, който е подходящ спрямо всеки конкретен случай на изслушване на дете.

Ако се нуждаете от опитен адвокат за изготвяне на споразумение между родители относно лични контакти и издръжка, свържете се с адвокат Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.