Loading...

Какви са условията за пълно осиновяване от български гражданин?

За да бъде извършено пълно осиновяване от български гражданин, трябва да бъдат на лице определени законови предпоставки. Целта на пълното осиновяване е да се създаде по юридически път правна връзка между две лица, подобна на връзката между родител и дете, без тези две лица да имат биологична връзка помежду си.

Какви са предпоставките за пълно осиновяване?

Първата предпоставка е наличие на определена възраст на осиновявания. Лицето, което подлежи на осиновяване, трябва да бъде ненавършило 18-годишна възраст към датата на подаване на молбата за осиновяване. Следователно, недопустимо е осиновяване на пълнолетни лица. Дори, ако пълнолетните лица са ограничено или пълно запретени, правният институт, който е приложим в този случай, е настойничество – съответно – попечителство.

За да може едно лице да бъде осиновител, то трябва да е дееспособно. Какво означава дееспособност? Това е състоянието, при което едно лице е способно да упражнява права и да поема задължения, да носи отговорност за действията си, т.е. да е пълнолетно и да не е поставено под ограничено или пълно запрещение.

Осиновителят не трябва да бъде с лишени родителски права. В тази хипотеза законодателят е преценил, че е ако едно лице не полага необходимите грижи за собственото си дете, поради което на него са му отнели родителските права, това означава че се поставя под съмнение дали същото това лице ще може да полага грижи за дете, с което няма кръвна връзка.

Друга важна предпоставка е осиновителят и осиновеното лице  да имат минимум 15 години разлика във възрастта помежду си. Изключение от това условие се допуска, ако осиновяващият осиновява рожденото дете на съпруга си или когато се извършва едновременно или последователно осиновяване от двама съпрузи, и поне единият покрива изискването за минимална разлика във възрастта.

Сред една от най-важните предпоставки е липсата на родствена връзка между осиновителя и осиновяващия. Категорично е забранено осиновяване между роднини по права линия, както и между братя и сестри. От тази забрана има две изключения:

  • При пълно осиновяване на внук от баба и дядо, когато единият или двамата родители на детето са починали (чл. 80, ал.2, предлож. първо от СК)
  • При пълно осиновяване на внук от баба и дядо, когато детето е родено извън брак (чл. 80, ал.2, предлож. второ от СК)

Последното условие е осиновеното лице да не е било осиновено от друго лице. Едно дете не може да бъде осиновено едновременно от две различни (без каквато и да е родствена или съпружеска връзка) физически лица.

Ако се нуждаете от съдействие относно процедура по пълно осиновяване на дете от български гражданин, свържете се с адвокат Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.