Loading...

Установяване на по-голям дял на единия съпруг върху имот след развод

В днешната статия ще засегнем една много интересна тема, а именно: допустимо ли е, след като в одобреното от съда споразумение съпрузите са се съгласили, че придобитият по време на брака им имот остава в режим на съсобственост, в последствие да бъде подаден иск с цел установяване на по-голям дял на единия съпруг на основание частична трансформация на негово лично имущество по смисъла на чл. 23, ал.2 от СК?

По този въпрос вече има Тълкувателно решение на Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС от 2018 г, с което се излага следното становище:

В правомощията на съда при утвърждаване на споразумението в брачния процес е да провери дали то съдържа уговорки относно всички последици от развода и дали в частта откъм имуществените последици то не противоречи на закона и на добрите нрави. Съдът не може да откаже да утвърди споразумението и поради това, че в частта за имуществените последици от развода, то не отговаря на действителното правно положение или накърнява интересите на единия съпруг, нито да го измени или да го замести със своите разпореждания.

Когато в споразумението съпрузите са изразили воля какви са квотите им в съсобствеността, предвиденото в чл. 9 и чл. 20а ЗЗД и законовата възможност за вещно-транслативен ефект на споразумението с решението за развод, изключват в следващ исков процес да се установи пълна трансформация на лично имущество или различни квоти. Когато квотите на бившите съпрузи не са посочени, споразумението не възпрепятства възможността в следващ исков процес да бъде разгледан въпросът за различните (неравни) дялове в съсобствеността.

*Посоченото в статията е цитат от Тълкувателно решение №3 от 29.11.2018 г на ВКС по тълк. д. № 3/ 2015 г, ОСГК

Установяване на по-голям дял на единия съпруг след развод

Семейния кодекс от 2009 година не включва имуществените отношения между съпрузите като задължителен елемент от споразумението по чл. 51 от СК. Това означава, че споразумението няма за цел да уреди изчерпателно и всеобхватно всички последици от развода, а само някои от тях. Задължителните елементи, които трябва да бъдат включени в споразумението по чл. 51 от СК са местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. Това означава, че съпрузите могат изобщо да не включат в споразумението клаузи относно имуществените си отношения.

За да заведете иск за установяване на по-голям дял на единия съпруг, останал в режим на съсобственост след развода, за развод по взаимно съгласие или по исков ред, за дело за издръжка, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Дело за увеличаване на издръжка на дете
Развод при изневяра или развод по вина на съпруга
Неплащане на издръжка – какви са последствията?
Please follow and like us:
Pin Share
YouTube
LinkedIn
Share