Loading...

Трудова злополука по чл. 55 от КСО

Какво представлява трудова злополука? Терминът „трудова злополука“ е уреден в чл. 55 от КСО. Съгласно чл. 55 ал. 1 от КСО трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършената работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинила временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт. Чл. 55 ал. 2 от КСО урежда още една хипотеза на трудова злополука – когато работникът/ служителят е претърпял злополука по време на обичайния път при отиване или връщане от работното място до:

  1. основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
  2. мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
  3. мястото за получаване на възнаграждение.

Трябва да вземем под внимание фактът, че не е налице трудова злополука, когато пострадалият умишлено е увредил здравето си.

Какво трябва да направите, ако сте пострадали от трудова злополука?

Ако сте пострадали от трудова злополука, при постъпване в лечебното заведение е необходимо пострадалото лице или близките му да уведомят лекуващия лекар за настъпилата злополука. Лекуващият лекар следва да определи вида на злополуката – трудова или не, според данните от анамнезата и неговите лични констатации, като задължително в амбулаторния лист трябва да се впише деня, часа, мястото и обстоятелствата на злополуката. В графа „Бележки“ се вписва като текст „За доказване с разпореждане на ТП на НОИ“.

Болничният лист при трудова злополука се издава с причина:

„04 – злополука – трудова по чл. 55, ал. 1 КСО“ или

„05 – злополука – трудова по чл. 55, ал. 2 КСО“

Осигуреният е длъжен да представи издадения болничен лист или да уведоми работодателя/осигурителя до два работни дни от издаването му.

Кой трябва да декларира трудова злополука пред НОИ?

Задължението да декларира трудова злополука чрез декларация по образец пред ТП на НОИ има ръководителят на осигурителя или упълномощеното от него длъжностно лице в срок от 5 работни дни от узнаването за нейното настъпване. Ако това задължение не е изпълнено от осигурителя, пострадалото лице или неговите наследници имат право да декларират злополуката пред ТП на НОИ в едногодишен срок след настъпването й.

Отговорност на работодателя

Освен в горепосочените случаи, работодателят отговаря и когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила при или по повод изпълнението на възложената работа или на каквато и да е работа, извършена дори и без нареждане от страна на работодателя, но в негов интерес, както и по време на почивка, прекарана в предприятието.

Съгласно условията и реда, определени с Кодекса на труда (КТ), работодателят носи имуществена отговорност за претърпените от пострадалият или неговите наследници вреди, в резултат на трудовата злополука.

За помощ при трудова злополука, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Адвокат трудова злополука
Дела срещу държавата и общините