Loading...

Адвокат трудова злополука

Кога да потърсите съдействие от адвокат трудова злополука? Ако сте претърпели инцидент по време на работа, който да е довел до временна неработоспособност или трайно намалена работоспособност, Вие имате право да потърсите обезщетение от работодателя си, без значение дали имате застраховка или не. Трайно намалена е работоспособността, когато е довела до 50 или повече процента инвалидност на работника или служителя.

Трудова е и злополуката, станала по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:

  1. основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
  2. мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
  3. мястото за получаване на възнаграждение.

Каква е отговорността на работодателя при трудова злополука?

Работодателят отговаря както за имуществените вреди, претърпени от работника/служителя, изразяващи се в разходи за лечение, лекарства, медицински консумативи и други, така и за неимуществените вреди – претърпени болки и страдания, в следствие от злополуката.

Работодателят дължи обезщетение:

  1. При смърт на работника или служителя
  2. При трайно намалена работоспособност
  3. При временна неработоспособност

Как се определя размера на обезщетението?

Съгласно чл.52 от ЗЗД размера на обезщетението се определя „по справедливост“. Но какво всъщност представлява справедливостта? Справедливостта е качество, което има изключително субективен характер. Тя представлява вътрешно убеждение на едно лице, което се основава на неговия житейски опит, разбирания и ценности. Именно поради субективния характер на справедливостта, размерът на обезщетението може да варира в широки граници. Обезщетението осъществява няколко функции: да се постигне вътрешно удовлетворение от страна на пострадалия работник, да получи „възмездие“ за претърпените вреди, а също така е и вид наказание за работодателят, чието основно задължение – да осигури безопасна работна среда – очевидно не е изпълнено.

Каква ролята на адвокат трудова злополука?

Основната роля на адвокат трудова злополука е да защити правата на своя клиент. Той трябва да защити позицията на своя клиент защо исканото обезщетение е справедливо в своя размер. Също така, адвокатът трябва да докаже, че пострадалият не е причинил умишлено злополуката.

Адвокат Славяна Илиева консултация и правна защита на всички пострадали в резултат от трудови злополуки. Ако се нуждаете от защита при трудова злополука, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Please follow and like us:
Pin Share
YouTube
LinkedIn
Share