Loading...

Дело за делба адвокат Разград

Дело за делба адвокат Разград

Как мога да заведа дело за делба адвокат Разград? Каква е процедурата по съдебна делба? Как се извършва доброволна делба? На тези важни въпроси ще Ви отговори адвокат Илиева – регистриран адвокат в Адвокатска колегия Разград.

Дело за делба адвокат Разград – всичко, което трябва да знаете

Кой може да заведе дело за делба? Всеки един от съсобствениците на общата вещ може да образува дело за делба, дори и да има предварителна уговорка между съсобствениците, че делба няма да бъде извършвана. По своето естество, такава договорка е нищожна и не поражда правни последици. Всеки съсобственик има право да подаде искова молба за делба, като това право не се погасява по давност. Делбата на вещта е възможна, стига самата вещ да е делима и нейното разделяне да не води до погиване на вещта.

Процедура по съдебна делба на имот

Процедурата по съдебна делба започва по инициатива на един от съсобствениците. Исковата молба се подава до Районния съд по местонахождение на имотите. Съдебната делба преминава през две фази. В първата фаза може да се представят искания за делба на други наследствени имоти, може да се оспори участието на някой от сънаследниците в делбата, могат да се оспорят завещания, може да се оспори истинността на представени документи. Финалният елемент от първата фаза на съдебната делба е допускането на делбата от съда. Във втората фаза на съдебната делба, сънаследниците могат да представят своите искания. Във втората фаза се извършва същинското разделяне на вещта.

Доброволна делба адвокат Разград

Чрез доброволна делба могат да се делят както движими, така и недвижими вещи, а също и ограничени вещни права върху такива вещи.

За да се извърши доброволна делба на наследствен имот или имущество, е необходимо в делбата да участват всички сънаследници. За да бъде изрядна подготовката на всички документи за доброволна делба, е необходимо да потърсите съдействието на адвокат. Ако не участват всички сънаследници в процедурата по делба, такава делба е нищожна.

При доброволната делба се подготвя договор, в който се вписва всеки един от сънаследниците каква част от имуществото получава. Ако предмет на делбата е неподеляема вещ, може да се уговори единият от наследниците да получи правото на собственост върху вещта, а останалите сънаследници да получат парична компенсация в замяна на техния дял. Ако не се постигне уговорка единия сънаследник да получи правото на собственост върху вещта, може вещта да се изнесе на търг. След като бъде продадена, получените пари от продажбата се разделят между съсобствениците съобразно дяла им от продадената вещ. Договорът за доброволна делба се извършва с нотариална заверка на подписите и има силата на нотариален акт. След като договорът за доброволна делба бъде подписан пред нотариус, същият се вписва в Служба по вписванията към Агенция по вписванията по местонахождение на имота.

Ако искате да образувате дело за делба адвокат Разград, свържете се с адвокат Илиева телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.