Loading...

Как и кога може да поискаме издаване на ограничителна заповед?

Ограничителна заповед или заповед за защита по Закона за защита от домашно насилие е един от основните способи за защита на жертвите на домашно насилие. Кой има право да изиска издаване на заповед за защита и по какъв начин се случва това ще разберете в тази статия.

Кой има право да изиска издаването на ограничителна заповед?

Често в практиката се случва лица да искат издаване на ограничителна заповед за лице, с което не са нито в роднинска връзка, нито във фактическо съжителство. Закона за защита от домашното насилие строго ограничава кръга от лица, които имат право на защита по този закон. Съгласно чл. 3 от ЗЗДН защита по този закон може да търси всяко лице, пострадало от домашно насилие, извършено от: съпруг или бивш съпруг; лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство или в интимна връзка; лице, от което има дете; възходящ; низходящ; лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително; лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително; настойник, попечител, лице, на което са възложени грижи за детето, или лице, на което детето е поверено; лице, което е роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен включително, на лицето, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство или в интимна връзка; лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство или в интимна връзка; лице, което е съпруг или бивш съпруг на родителя.

Съгласно Закона за защита от домашно насилие “интимна връзка” представлява съвкупност от доброволни и трайни лични, интимни и сексуални отношения между две физически лица от мъжки и женски пол, независимо от това дали споделят едно домакинство и чието възникване, съдържание и прекратяване не са обект на правно регулиране от друг закон. Трайни по смисъла на предходното изречение са отношения с продължителност поне от 60 дни.

Ако сте пострадали от насилие, извършено от лице, което не попада в този изчерпателно изброен кръг лица, Вие може да подадете жалба в полицията и/или прокуратурата.

Каква е процедурата за издаване на заповед за защита?

Издаването на заповед за защита се инициира по молба на пострадалото лице, отправена до Районен съд по адрес на пострадалия. При подаването на молбата не се заплаща държавна такса. В случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде и молба до органите на МВР за предприемане на мерки съгласно ЗМВР. По искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие.

В повечето случаи доказването в делото за издаване на ограничителна заповед се извършва чрез съдебно-медицинско свидетелство, болничен лист и свидетели. Ако не могат да бъдат представени посочените доказателства, пострадалото лице попълва изрична декларация, с която лицето декларира насилието. За подаване на невярна информация, лицето носи наказателна отговорност.

Делото за издаване на заповед на защита трябва да бъде образувано в рамките на 1 месец от извършването на акта на насилие. Ако бъде пропуснат този срок, дори и да бъде доказано с производството, че е извършен акт на насилие, молбата ще бъде отхвърлена. Когато бъде подадена молба за издаване на заповед за защита, съдът е длъжен да я разгледа в рамките на 1 месец от подаването й.

Ако сте жертва на домашно насилие, свържете се с адвокат Славяна Илиева, за да задействате процедурата за издаване на ограничителна заповед. Свържете се с адвокат Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.