Loading...

Европейско удостоверение за наследство

Европейско удостоверение за наследство представлява документ, чрез който наследници, заветници и изпълнители на завещания или управители на наследствено имущество могат да докажат правното си положение и да упражняват правата си на наследници или заветници на наследствено имущество на територията на друга държава в рамките на Европейския съюз, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 650/2012. Този документ няма нужда да бъде превеждан или легализиран и важи за всички страни в ЕС, с изключение на Ирландия и Дания.

Трябва да знаете, че Европейско удостоверение за наследство не е задължителен документ и той по никакъв начин не замества удостоверението за наследници, издадено съобразно местното законодателство. С Европейско удостоверение за наследство лицето, в качеството си на наследник или заветник, се легитимира в държави от Европейския съюз и има възможност да упражни наследствените си права на територията на държава, различна от държавата, където наследодателят е имал обичайното си местопребиваване.

Към кой орган трябва да се обърнем за издаване Европейско удостоверение за наследство?

Компетентният орган да издаде този документ е съд на територията на държавата-членка на ЕС, където се е намирало последното обичайно местопребиваване на починалия. Важно е да обърнете внимание, че това е държавата на последното обичайно местопребиваване на починалия, а не по постоянен адрес на починалия. Ако починалото лице е с последно обичайно местопребиваване на територията на Република България, компетентен орган да издаде Европейско удостоверение за наследство е Районен съд по постоянен адрес на починалия. При липса на такъв адрес – настоящия адрес на територията на страната е от значение, а при липса на какъвто и да е адрес в страната, компетентния съд е Софийски районен съд.

След преценка на представената информация и доказателства, съдът може да уважи или откаже искането за издаване на Европейско удостоверение за наследство.

Отказът за издаване на ЕУН може да бъде обжалван пред окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването на отказа.

Ако се нуждаете от съдействие за издаване на Европейско удостоверение за наследство, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Делба на наследство
Отказ от наследство