Loading...

Отказ от наследство

Отказ от наследство по своята същност представлява едностранно волеизявление, с което едно лице, в качеството си на наследник, заявява, че се отказва да приеме наследството си, оставено от неговия наследодател. Това най-често се случва, когато наследодателят е оставил повече задължения в наследството си, отколкото права. Чрез отказ от наследство, лицето, призовано да наследява, дава изявление, че не желае да придобива права, задължения и фактически отношения, доколкото такива са били действително притежавани от наследодателя.

Какви са последиците от отказ от наследство?

На първо място, трябва да отбележим, че отказ от наследство се прави само в случаите, че наследника не е приел наследството. Наследството може да бъде прието не само с изрично волеизявление за приемане, но и чрез конклудентни действия. Ако отказ от наследство е направен след приемане на наследството, всяко заинтересовано лице има право да оспори направения отказ.

Отказът от наследство на единия наследник поражда права за останалите наследници – техните дялове от наследството се уголемяват. Наследниците, които получат дела на отказалия се сънаследник, не могат отхвърлят уголемяването, щом са приели вече другата част от наследството. Съгласно практиката на ВКС отказът уголемява дяловете не на всички наследници, а само на тези, които са на същия ред на наследяване, с отказалия се наследник.

Когато един наследник се откаже от наследството, този отказ има обратно действие – счита се, че лицето никога не е притежавало качеството наследник. Отказът от наследство не може да бъде оттеглен. Отказ от наследство, направен под срок, при сбъдването на определено условие, както и за част от наследството, е недействителен и не поражда правно действие.

Как да направя отказ?

За отказ от наследство най-добре е да потърсите съдействието на адвокат. Отказът от наследство е формална процедура, която се извършва чрез изричен писмен акт. Отказът се прави чрез писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството. Не съществува изискване другите наследници да са съгласни с отказа от наследство.

В българското законодателство няма изрично изискване отказ от наследство да се прави с нотариална заверка на подписите, но практиката е наложила този начин на извършване. За да породи действие, отказът от наследство трябва да бъде задължително вписан, в обособена за това книга, съгласно чл. 49 ал.1 от Закона за наследството.

Ако наследника приеме наследството, след подаване на заявлението за отказ от наследство, но преди неговото вписване, то отказът е недействителен.

За извършване на отказ от наследство Разград, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Проверка на наследство – Как да разбера какво наследство имам?
Please follow and like us:
Pin Share
YouTube
LinkedIn
Share