Loading...

Делба на наследство

Наследили сте различни недвижими имоти и земеделски земи, но не можете да ги разделите помежду си. Как се извършва делба на наследство?

Делба на наследство – фази на съдебната делба

Делба на наследство в хипотезата, при която наследниците не могат да постигнат съгласие относно наследствените дялове на всеки един от тях, протича под формата на съдебна делба. Съдебната делба може да започне по инициатива на всяко едно от лицата, притежаващо качеството наследник на наследствено имущество. Исковата молба се подава до районен съд по местонахождение на имота (или на един от наследствените имоти). Препоръчително е молбата да бъде подготвена от адвокат, специализирал в областта на вещното право. Съдебната делба преминава през две фази. В първата фаза се определят лицата, които са наследници на починалия наследодател, т.е. определят се страните в производството. Задължително е при делба на наследство да участват всички наследници на имота. Също така, в първата фаза се конкретизират имотите, които ще бъдат поделяни. Няма изискване в съдебната делба да участват всички наследствени имоти. Задължително е единствено да участват всички наследници в делбата. Във втората фаза на делба на наследство се извършва същинското разделяне на имота или наследството.

Необходими документи за извършване на съдебна делба

За да бъде извършена делба на наследство под формата на съдебна делба, необходимо е да представите следните документи:

  • Акт за смърт на наследодателя
  • Удостоверение за наследници
  • Нотариален акт на имота, който ще бъде поделян
  • Скица
  • Данъчна оценка на имота

Важна информация относно съдебната делба на наследствен имот

Правото да заведете иск за съдебна делба на наследство не се погасява по давност. Това означава, че във всеки един момент, без значение какъв период е минал от приемане на наследството, Вие може да поискате имота да бъде поделен.

Също така може да поискате съдебна делба на наследствен имот въпреки противна уговорка, която сте направили с другите наследници на имота. Тази уговорка е нищожна. Т.е. тя не поражда правни последици.

Ако имотът не може да бъде поделен между наследниците, тогава имотът се възлага в дял само на един от тях, а другите получават уравняване на дяловете с парична равностойност на техния дял. Наследникът, който е получил недвижимия имот в негов дял, разполага с 6-месечен срок от влизане в сила на съдебното решение да изплати сумите на останалите съсобственици. Ако в този 6-месечен срок наследникът не изплати дяловете на останалите съсобственици, решението за възлагане се обезсилва по право и имотът се продава на публична продан.

Съществува и възможност имотът да бъде възложен на друг наследник/ съделител, ако той веднага изплати дяловете на останалите съделители.

Ако искате да извършите делба на наследство, но не знаете как, свържете се с с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.