Loading...

Съдебна делба на неподеляемо жилище –  съпружеска имуществена общност

Какво представлява процедурата по съдебна делба на неподеляемо жилище? Съдебната делба на единствено жилище – съпружеска имуществена общност, която попада в режим на съсобственост след развод, е правната възможност на един от съпрузите, на когото са предоставени родителските права на родените по време на брака деца и който няма жилище, да поиска делба на неподеляемото, придобито по време на брака жилище, като това жилище бъде възложено в неговия дял, а дяловете на останалите съделители могат да бъдат уравнени с пари.

Същност на съдебна делба на неподеляемо жилище

С иск за съдебна делба на неподеляемо жилище, единият от съпрузите цели прекратяване на общата съсобственост върху жилището, придобито по време на брака, възникнала с факта на развода. С подаването на иск за прекратяване на съсобственост чрез съдебна делба, се осъществява принудително прекратяване на съсобствеността и за другия съсобственик, независимо от неговата воля. Характерна особеност на процедурата съдебна делба на неподеляемо жилище в режим на съпружеска имуществена общност, прекратена с развод, е че при нея страните са едновременно ищци и ответници. Какво значение има написаното? В случай, че бъде направено изявление за оттегляне на иска от страна на ищеца, съдът не може да прекрати делото, без изричното съгласие на ответната страна. Двете фази на делбата – по допускане и по осъществяване на същата, завършват с две съдебни решения, като всяко от тях може да бъде обжалване пред гореинстанционен съд. Като специфичното в случая на съдебна делба на неподеляемо жилище е, че втората фаза на делбата може да започне чак след като съдебното решение от първата фаза влезе в сила. Съдът служебно следи развитието на делото и постановява продължаването му.

Предпоставки за подаване на иск за делба на жилище – СИО

За да има право да подаде искова молба, ищецът трябва да докаже, че няма друго жилище. Възможно е да представи доказателства, от които е видно, че съгласно регистрите и партидните книги на съответната „Служба по вписванията“ притежава в населеното място само жилищния имот – предмет на делбата. Съответно, ако твърдението е невярно, ответникът трябва да представи доказателства, с които да оспори това твърдение.

Ако искате да подадете иск за делба на неподеляемо жилище, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Делба на имущество при развод
Делба на наследство
Съдебна делба на земеделска земя