Loading...

Делба на имущество при развод

Делба на имущество при развод – кога трябва да бъде извършена? Дали делбата на СИО трябва да се случи по време на развода или след неговото приключване? Какви документи трябва да подготвим за делба на СИО при развод? Колко време отнема процедурата по развод по взаимно съгласие?

Делба на имущество при развод

Първият въпрос, на който трябва да отговорим, е кое имущество подлежи на разделяне при развода? Ако сте придобили движимо или недвижимо имущество преди сключване на граждански брак, то е Ваша лична собственост. Ако обърнахте внимание, изрично посочих – граждански брак, защото в България единствено гражданският брак поражда правни последици. Ако сте сключили църковен брак в България, той изпълнява единствено функцията на ритуал, т.е. няма правна стойност.

Ако не сте сключили брачен договор и не сте избрали режим на разделност по време на брака, това означава, че всяко имущество, което придобиете по време на брака – движимо или недвижимо – автоматично става собственост и на двамата съпрузи. Няма значение дали имуществото е придобито на името само на единия съпруг или и на двамата. Изключение от това правило е, когато получите наследствен имот по време на брака. Той остава лично Ваша собственост.

Делба на имущество, придобито по време на брака

Ако извършвате развод по взаимно съгласие, имуществото, придобито по време на брака, може да се раздели със споразумение по чл. 51 от Семейния кодекс. Това, разбира се, не е задължително, а и би оскъпило цената на самия развод. Ако не разделите имуществото по време на развода, след приключването му Вие оставате съсобственици на общата вещ. В последствие може да я разделите чрез доброволна или съдебна делба.

Необходими документи за делба на СИО

Ако искате да сте подготвени за срещата с адвокат за развод, при посещението на кантората му носете удостоверение за сключен граждански брак, нотариални актове на недвижимите имоти, придобити по време на брака, скици и данъчни оценки на имотите, при общо движимо имущество – носете големия талон на автомобила. Ако са необходими допълнителни документи, Вашият адвокат за развод ще Ви информира.

За да извършите делба на имущество при развод, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Делба на наследство
Развод без съгласието на единия
Възможен ли е развод, ако не знаем адреса на съпруга си?
Please follow and like us:
Pin Share
YouTube
LinkedIn
Share