Loading...

Покупка на имот от чужденец в България

Покупка на имот от чужденец в България – покупка на имот от чуждестранни физически и юридически лица – каква е процедурата по покупка на недвижим имот и какви имоти имат право да придобиват чужденците в България?

Какви недвижими имоти имат право да придобиват чужденците в България?

Ако сте чужденец или чуждестранно юридическо лице, съгласно Закона за собствеността,  имате право да придобивате:

 1. право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижими имоти в страната. Какво представляват ограничените вещни права? – право на ползване, право на строеж, право на преминаване и др.
 2. право на собственост върху земя – Граждани на държавите – членки на Европейския съюз, или на държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да придобиват право на собственост върху земя при спазване на изискванията, установени със закон, в съответствие с условията на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Съгласно чл. 3 ал. 4 от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи чужденци или чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земеделска земя при условията на международен договор, ратифициран по реда на чл. 22, ал. 2 от Конституцията на Република България, обнародван и влязъл в сила, а чужденците – и при наследяване по закон.

Съгласно чл. 3а ал. 1 от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи гражданите на държавите – членки на Европейския съюз – самостоятелно заети земеделски стопани, които желаят да се установят и постоянно да пребивават в Република България и са вписани в това им качество по реда на Закона за регистър БУЛСТАТ, могат да придобиват право на собственост върху земеделски и горски имоти за земеделско ползване от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Съгласно чл. 3в ал. 1 от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи право на собственост върху земеделски земи могат да придобиват физически или юридически лица, които са пребивавали или са установени в Република България повече от 5 години.

 • ограничени вещни права върху земеделска земя при условия и ред, определени в Закон за собствеността и ползването на земеделски земи.

Препоръчително е преди покупка на имот от чужденец в България, купувачът да посети лично имота и да упълномощи доверено лице да извърши това вместо него. Ако нямате възможност да посетите лично имота, може да се свържете с Ваш близък в България, който да Ви изпрати реални снимки или видео от огледа, за да може да изградите реална представа за съответния имот, от който се интересувате. Не разчитайте само на снимките, които сте видели в обявата на агенцията за недвижими имоти, защото в повечето случаи те не представят цялостната картина на имота, а само неговите предимства.

Процедура по покупка на земеделска земя от чужденец в България

Съгласно чл. 3в ал. 3 от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи при сключване на сделката за придобиване на право на собственост върху земеделска земя купувачите – физически лица, представят пред нотариуса декларация за произхода на средствата, а юридическите лица – документ, доказващ произхода на средствата.

Покупка на имот от чужденец в България – необходими документи

За да закупите недвижим имот на територията на България, трябва да се снабдите със следните документи:

 1. Документ, удостоверяващ правото на собственост на продавача;
 2. Скица, схема или удостоверение за местонахождение на имота;
 3. Данъчна оценка;
 4. Удостоверение за липса на тежести върху имота;
 5. Документ, удостоверяващ законността на дадена сграда (Акт 16);
 6. Комплект документи по образец, предоставени от нотариус;
 7. Последни квитанции за платени ток, вода, парно и други.

Задължение на собственика след покупка на имот от чужденец

 1. В двумесечен срок от придобиването на имота, трябва да отидете в съответната данъчна служба по местонахождение на имота и да декларирате правото на собственост
 2. Да смените регистрацията на партидите за ток и вода на Ваше име
 3. Да заплащате годишна такса за имота – данък недвижим имот и такса битови отпадъци

За цялостно проучване на недвижим имот преди покупката, за установяване собствениците на имота, за изготвяне на предварителен договор за покупка на имот от чужденец в България, за изготвяне на окончателен договор, за съставяне на нотариален акт, за представителство пред съответните държавни и общински служби, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

English Speaking Lawyer Razgrad
International Divorce Lawyer in Bulgaria
Покупка на имот на публична продан