Loading...

Адвокат за издръжка на дете в Разград

Кога трябва да се обърнете към адвокат за издръжка на дете в Разград? Няма точно определен момент, в който трябва да потърсите съдействието на адвокат, специализирал в областта на семейното право. Понякога това се случва с прекратяването на брака или на фактическото съпружеско съжителство, а понякога – не. Дори и след раздялата да се намирате в добри отношения, препоръчително е въпроса за издръжката да е уреден черно на бяло, като това може да се случи чрез извънсъдебно споразумение.

Какво се случва, ако родителят не плаща издръжка?

Съществуват две хипотези, при които родителят може да не плаща издръжка – когато има неплащане на присъдена издръжка и когато такава никога не е търсена. И в двата случая се нуждаете от опитен адвокат за издръжка на дете в Разград. Ако е налице съдебно решение с присъдена издръжка, Вашият адвокат за издръжка на дете в Разград ще Ви помогне да предприемете действия за принудително събиране на издръжката. Ако пък никога не е водено такова дело, следва да подадете искова молба, с която съдът да осъди отсрещната страна да плаща издръжка.

Кога възниква задължението за плащане на издръжка на дете?

Задължението за плащане на издръжка на дете възниква с раждането на детето. Това задължение се прекратява с навършването на пълнолетие от детето. Няма значение дали осъденият да заплаща издръжка родител е безработен, инвалид, няма свое собствено жилище – с две думи – няма никакви доходи. Ако случаят е такъв, издръжката се изплаща от общината. Най-лесно е това да се случи с помощта на адвокат за издръжка на дете в Разград. Адвокат Илиева ще Ви съдейства за издаване на изпълнителен лист, въз основа на влязло в сила съдебно решение. След това адвокат Илиева ще Ви съдейства за образуване на изпълнително дело. В случай, че по изпълнителното дело се установи, че ответникът няма никакви доходи и не е в състояние да изплаща дължимата издръжка на дете, тогава издръжката се изплаща от общината по постоянен адрес на взискателя.

Какъв е минималния и максималния размер за издръжка през 2022 г?

Минималният размер на издръжка на дете е съобразен с минималната работна заплата, като той се равнява на ¼ от размера на минималната работна заплата. Няма точно определен максимален размер на издръжка на дете. Размерът на издръжката се определя от съда, който взима под внимание както финансовото състояние на ответника, така и нуждите на детето.

Как да наема адвокат за издръжка на дете в Разград?

Ако желаете адвокат Славяна Илиева да е Вашия адвокат за издръжка на дете в Разград, свържете се на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.