Loading...

Кой има право на безплатна правна помощ?

Безплатна правна помощ адвокат Разград. Какво представлява безплатна правна помощ? Кой има право да се възползва от безплатни правни услуги?

Съгласно Закона за правна помощ, безплатна правна помощ могат да получат:

  • лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна помощ по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за предходния или настоящия отоплителен сезон;
  • лица, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа;
  • бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, ползващи социални услуги за превенция на изоставянето;
  • деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето;
  • дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето;
  • пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;
  • лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставяне на правна помощ не се дължи на друго правно основание;
  • чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;
  • лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.

Фактите и обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват със съдебни решения или с документи, издадени от съответните компетентни органи, и с декларация за семейно и имуществено състояние на лицето по образец, утвърден от Национално бюро за правна помощ.

Видове безплатна правна помощ адвокат Разград

Съществуват два основни вида правна помощ, уредени в чл. 21 т.1 и т.2 от ЗПП, а именно – консултации и подготовка на документи за завеждане на дело. От тези два вида безплатна правна помощ могат да се възползват лицата по чл.22 ал.1 от ЗПП, споменати по-горе в статията.

Третият вид безплатна правна помощ адвокат Разград – процесуално представителство (чл.21 т.3 от ЗПП), обхваща случаите, при които по силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита, резервен защитник или представителство. Безплатна правна помощ – процесуално представителство обхваща и случаите, когато обвиняемият, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на правосъдието изискват това.

Безплатна правна помощ не се предоставя в случаите на търговски дела и данъчни дела по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен ако страната, кандидатстваща за правна помощ, е физическо лице и отговаря на условията за предоставяне на правна помощ.

Тази информация е заимствана от Закона за правна помощ. Предоставената информация не е форма на консултиране и има единствено информативен характер.