Loading...

Лишаване от родителски права 2023

Лишаване от родителски права – какво представлява процедурата, кой може да я инициира и какви са правните основания за лишаване от родителски права? За образуване на дело за лишаване от родителски права на единия родител, който без основателна причина трайно не полага грижи и не изплаща издръжка на детето, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Лишаване от родителски права – какви са основанията това да се случи?

За да бъде един родител лишен от родителските си права, той или тя трябва да покрива четири критерия:

  1. Липса на основателна причина

Много малко случаи се считат за основателна причина за не полагане на грижи и не плащане на издръжка. Такива могат да бъдат тежко заболяване на родителя, тежко увреждане, забрана за влизане в страната, в която детето живее, и още няколко случая. Ако лицето в момента не работи на трудов или граждански договор, и няма възможност да изплаща издръжка на детето – това не се счита за основателна причина. Същото лице би могло да започне работа дори и при не толкова задоволителни условия, с цел да изплаща издръжка на ненавършилите пълнолетие деца.

  •                  2. Трайност на поведението

Ако родителят не е плащал издръжка в продължение на един месец, това не се счита за трайно не полагане на грижи. Няма законоустановен критерий какъв период от време се  приема за траен. Поради тази причина трайността на поведението на ответника се определя за всеки конкретен случай.

  •                  3. Не полагане на грижи

Полагането на грижи за непълнолетното дете е едно от основните задължения на всеки родител, без значение дали родителите имат сключен граждански брак или не. Не полагането на грижи за детето обхваща широк кръг бездействия – липса на заинтересованост относно живота и здравето на детето, липса на отношение относно възпитанието и отглеждането му, липса на заинтересованост относно класните и извънкласните му дейности и др.

  •                  4. Не плащане на издръжка

Всеки родител, до навършване на пълнолетие на своето дете, е длъжен да плаща издръжка, която да покрива основните му ежедневни нужди. Размерът на сумата, която се дължи под формата на издръжка, се определя спрямо нуждите на детето от храна, облекло, обувки, класни и извънкласни дейности, лечение и др.

Кой има право да инициира процедурата?

Процедурата по лишаване от родителски права се инициира от другия родител, като компетентен да разглежда делото е районен съд по настоящ адрес на детето. Важно е да отбележим, че родителските права могат да бъдат възстановени на лишения от тях родител по негово искане, при положение, че са отпаднали основанията, поради които е бил лишен от тях.

За записване на час за консултация относно лишаване от родителски права, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Развод с чужденец
Колко време отнема развод по взаимно съгласие?
uprajnyavane-roditelski-prava-advokat-Ilieva
Упражняване на родителски права