Loading...

Развод с чужденец

Как да се разведем с чужденец, който не живее в България? Каква е процедурата по развод с чужденец? Кой има право да се разведе с чужденец в България?

Сключен граждански брак между български гражданин и чужденец, между двама български граждани, живеещи в чужбина, както и между двама чужденци, с постоянно местопребиваване в България, може да бъде прекратен от български съд. Разводът може да бъде по взаимно съгласие или по исков ред, като трябва да вземете под внимание, че разводът по исков ред протича по-бавно и процедурата е значително усложнена, в сравнение с развода по взаимно съгласие.

Развод с чужденец – Какво се случва, ако чужденецът не е в България?

В хипотезата, при която съпругът-чужденец не се намира в България, няма постоянен или настоящ на територията на страната, исковата молба, заедно с всички приложения, се изпраща до неговия адрес в чужбина. Ако страната, инициирала процедурата по развод с чужденец, не разполага с информация за адреса на съпруга-чужденец в чужбина, съобщението до ответника за предявен иск за развод с него, се публикува в неофициалния раздел на „Държавен вестник“. Това се случва, след като ищецът подаде молба до съда, с искане съдът да извърши връчване на ответника по този ред. Към молбата следва да се приложи декларация, изходяща от ищеца, че не му е известен адрес на ответника в чужбина. Също така трябва да се представи и справка, от която да е видно, че ответника няма регистрирани настоящ и постоянен адрес на територията на Република България. Ако въпреки уведомлението в „Държавен вестник“, ответникът не се яви, за да получи копие от исковата молба и нейните приложения, на същия се назначава служебен защитник, за сметка на ищеца.

Ако на ищеца е известен адреса на ответника в чужбина, този адрес се прилага по делото, и копието от исковата молба и приложенията към нея, се връчват на ответника чрез българските дипломатически или консулски представители или компетентни чуждестранни органи. На ответника се указва да посочи адрес за връчване на съобщенията на територията на Република България. Ако той не посочи такъв, всички съобщения се прилагат по делото и се считат за връчени.

За развод с чужденец, обърнете се към бракоразводен адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Каква е разликата между развод по взаимно съгласие и развод по исков ред?­
Какви са последиците от развода, когато се касае за имущество?
Колко време отнема развод по взаимно съгласие?