Loading...

Развод в България при брак в чужбина

Брак в чужбина може да бъде сключен, както между двама български граждани, така и между български гражданин и чужденец. В срок от 6 месеца от датата на сключване на брака, той трябва да бъде регистриран в българското посолство или консулство, или директно в съответната българска община, по постоянен адрес на българския гражданин, сключил брак. Това е едно от условията, за да може такъв брак да бъде прекратен в България чрез развод по взаимно съгласие или развод по исков ред.

Кога възникват правните последици от сключения брак в чужбина?

Това е много интересен въпрос. Дали правните последици възникват от момента на сключване на брак в чужбина или от момента на регистрацията му пред надлежните български органи. Много често в периода между тези два момента, един от съпрузите закупува недвижим имот, който в последствие се оказва основния елемент за възникване на бъдещи спорове. Единият от съпрузите твърди, че е негово лично имущество, тъй като имотът е придобит чрез покупко-продажба на негово име, с лични средства, преди датата на регистрацията на брака в България. Другият съпруг защитава тезата, че датата на сключения брак в чужбина предшества датата на закупуване на недвижимия имот, съответно последния попада в режим на СИО.

При положение, че имотът е закупен след сключване на брак в чужбина, той попада в режима на съпружеска имуществена общност (при положение, че двамата съпрузи са българи или са с постоянно местопребиваване на територията на Република България). Няма значение дали в нотариалния акт за покупко-продажба на недвижимия имот е вписано името само на единия съпруг или и на двамата. При развод, всеки един от съпрузите получава ½ идеални части от имота.

Брак, сключен в чужбина, между български гражданин и чужденец

Когато е сключен брак в чужбина между български гражданин и чужденец ситуацията е значително усложнена. Важно е да се установи кое е приложимото право в случая – българското или правото на държавата, чийто гражданин е чужденеца. Правилото е, че приложимото право е това на държавата по обичайно местопребиваване. Също така трябва да се изследва с коя държава страните са в най-тясна връзка.

При развод в България, при брак, сключен в чужбина, винаги възникват спорове. Всеки случай трябва да се разглежда индивидуално, поради което Ви е необходим компетентен адвокат семейно право в България.

За консултации, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта.

Максимален размер на издръжка за дете 2023 г
Развод с чужденец
Възможен ли е развод, ако не знаем адреса на съпруга си?