Loading...

Придобиване на недвижим имот по давност. Правна помощ.

Какви са условията за придобиване на недвижим имот по давност? Колко години трябва да изтекат преди да може да придобиете един имот по давност? Каква е процедурата? Ще откриете отговора на всички въпроси, които Ви интересуват относно придобиване на имот по давност, в тази статия. Ако все пак имате въпрос, чийто отговор го няма в статията, свържете се с адвокат Славяна Илиева и запишете час за консултация.

Добросъвестно владение на имот

Срокът за придобиване на недвижим имот по давност е обвързан с вида владение, който осъществявате. При добросъвестно владение Вие вярвате, че сте собственик на вещта, макар да не сте. Как се получава това? Ако сте закупили имот от лице, което се е представило за собственик, но всъщност не е такъв, Вие се превръщате в добросъвестен владелец. Като добросъвестен владелец, Вие смятате вещта за своя и правите подобрения по нея. Може да ремонтирате покрив, да направите основен ремонт, да поставите ограда, да боядисате сградата, да обработвате земята – всичко, което би направил един собственик. Задължително владението, което осъществявате трябва да е явно, необезпокоявано и непрекъснато. За да бъде непрекъснато владението трябва да упражнявате фактическа власт върху имота постоянно, с не по-голямо прекъсване от 6 месеца. Не е задължително постоянно да живеете в имота. Достатъчно е да го посещавате регулярно и да полагате грижите на добър стопанин. Ако упражнявате този тип владение в продължение на 5 години, Вие имате право да инициирате процедура по придобиване на имота по давност.

Недобросъвестно владение на имот

При недобросъвестното владение на имот Вие знаете, че не сте собственик на имота. Например, съседно до Вашия имот дворно място е изоставено, никой не претендира да е собственик на имота, не се обработва и е пълно с храсти и тръни. Вие започвате да обработвате мястото – разоравате го, почиствате го, поставяте ограда и т.н. Когато владението е недобросъвестно, трябва да го упражнявате в продължение на 10 години, за да започнете процедура по придобиване на имот по давност.

Придобиване на недвижим имот по давност – необходими документи

За да се снабдите с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка, нужно е да представите следните документи:

  1. Молба-образец до общината по местонахождението на имота, за издаване на удостоверение, че имотът не е общински или държавен;
  2. Кадастрална скица/схема, ако за района на имота има одобрена кадастрална карта;
  3. Удостоверение за данъчна оценка;
  4. Молба до нотариус за образуване на нотариално дело и съставяне на констативен нотариален акт.
  5. Други дейности, в зависимост от спецификата на казуса.
  6. Свидетелски показания, които да потвърждават, че Вие сте владели имота за определен период от време

Ако искате да стартирате процедура по придобиване на недвижим имот по давност, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Проверка на наследство
Дело за делба