Loading...

Увеличение на издръжка на дете

Увеличение на издръжка на дете

Каква е процедурата по увеличение на издръжка на дете? При какви условия може да се иска увеличение на издръжка 2023 г? Мога ли да претендирам увеличение на издръжка за минал период от време?

Условия за подаване на молба за увеличение на издръжка

Когато имате някакви колебания или въпроси във връзка с размера на издръжката на Вашето дете, винаги се консултирайте с адвокат за издръжка. Опитът и знанията на един практикуващ адвокат в тази сфера на правото, няма как да се сравнят с беглата информация, която може да прочетете онлайн.

В повечето случаи размерът на издръжката е съобразен с размера на минималната работна заплата. По-конкретно размерът на минималната издръжка на дете за 2023 г, се равнява на ¼ от размера на минималната работна заплата. Тъй като от 1 януари 2023 г, минималната работна заплата за страната се повиши от 710 лв на 780 лв, Вие имате право да образувате дело за увеличение размера на издръжката за Вашето дете, поради настъпила промяна в обстоятелствата, а именно – увеличаването на минималната работна заплата.

Размерът на присъдената издръжка се определя от два основни фактора – ежедневните нужди на детето и финансовите възможности на родителя, осъден да изплаща издръжка. В подадената искова молба до съда и в съдебното производство се доказват именно тези две обстоятелства – че детето има нараснали нужди за издръжка и издръжката, която се плаща към момента не ги покрива, и че родителят има финансовата възможност да плаща търсения размер на издръжката.

За да бъде проведено успешно дело за увеличение на издръжка на дете, трябва да представите необходимите документи и фактури, с които да докажете, че действително се нуждаете от по-голяма сума за ежемесечна издръжка на детето. Съвет относно конкретните документи, които може да представите, ще получите от Вашия адвокат за издръжка.

Процедура по увеличение на издръжка на дете

Процедурата по увеличение на издръжка на дете стартира с подаване на искова молба до районен съд. При подаване на тази молба, държавна такса не се дължи. Минималната сума, която следва да платите като адвокатски хонорар за дело за издръжка е 500 лв, и е конкретно записана в Наредба № 1 от 9 юли 2004 г за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Това означава, че никой адвокат няма право да се договаря със свой клиент за дело за издръжка за сума под точно определения минимум.

Заедно с исковата молба, трябва да се приложи и съдебното решение за родителски права и определяне на издръжката. Също така, трябва да се приложат документи и фактури, доказващи нарастващите нужди на Вашето дете.

Често получавам въпроси може ли да се увеличи издръжка на дете за минал период от време. Отговорът е отрицателен. Увеличение на издръжка на дете може да се иска само за бъдещ период от време, стартиращ от момента на подаване на исковата молба в съда.

За да образувате дело за увеличение на издръжка на дете, свържете се с адвокат Славяна Илиева на телефон 0895071410 или чрез контакт формата в сайта и запишете час за консултация.

Максимален размер на издръжка за дете 2023 г
Каква е разликата между развод по взаимно съгласие и развод по исков ред?­
Да подам ли молба за развод?
Адвокат за издръжка на дете в Разград